Надграждаме умения и познания в предучилищното образование

Емилия Василева, директор на ДГ „Радомирче“, гр. Радомир

Г-жа Емилия Василева, директор на ДГ „Радомирче“, гр. Радомир, бенефициент по проект „Ние знаем и можем“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, пред в-к „Вяра“
Разговаря Маряна Златанова
Г-жо Василева, разкажете ни за проекта, по който работите в двете детски градини в гр. Радомир?
-Проектът е фокусиран към предучилищно образование, насочен към деца и родители, с цел приобщаване и изграждане на среда, подкрепяща децата в създаването на траен интерес към образованието и личното израстване. Целта е повишаване на качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца в маргинализираните групи в община Радомир. Предвидено е това да се осъществява посредством внедряване на програма във водещата организация и втория партньор по метода “Дизайн мислене” където са създадени клубове по интереси.
Къде се реализира на територията на гр. Радомир и към кои фокус групи е насочен?
– В детските градини в община Радомир. „Радомирче“ и „Осми март“ по този проект има пет клуба по интереси – „Нося България в сърцето си“; „Народни обичаи и традиции“; “Млад художник“, „Моята библиотека“ и клуб „Шарена дъга“, в които заниманията допълват програмата на предучилищните педагози и така надграждат уменията на децата, провокират любопитство към света, насочват интерес към природата, наука и творчество.
Какви дейности се реализираха до момента?
През пролетта се осъществиха 16 работни срещи с родителите на децата от детските градини, 5 работилници, които сега е модерно да се наричат уоркшопи, отворени събития за общността в града, с публика малко повече от 200 души, което е удовлетворяващо, направихме и 2 летни събития-концерти, за да покажем постигнатите резултати.
Според Вас има ли резултат от всички дейности по този проект за деца и родители, как мислите?
– Тук са заложени са методи като Монтесори – индивидуален подход, с акцент към внимание и уважение на деца и възрастни, чрез метода на дизайн мислене децата виждат, че имат силата да променят света и научават как могат да го правят с творческа увереност, а коучинг-методът се концентрира върху използване на успешните умения за развитие на ментални навици чрез насърчаване, което е интересно и за деца, и за възрастни.
По мои наблюдения, родителите са съпричастни, защото виждат развитието на децата си, включват се по-активно във всички празнични и социални инициативи, организирани по проекта. Чрез различните казуси, материали и дискусии те бяха запознати с добрите практики в комуникацията дете – родител, както и в оказването на взаимопомощ, подкрепа и доверие към учителите. А децата идват при нас с желание, надяваме се да приобщим и тези, които за сега не са включени в образователния процес.
Какво предстои?
-Започва новата учебна година, надявам се следващите събития, насочени към деца и родители, които планираме от средата на м. септември по този проект да имат същия интерес. Благодарни сме на общината, защото ни съдейства при реализирането на дейностите, което никак не е малко. А знаем, че възпитанието на нашите деца е и на обществото, и на родителите и на педагозите в детската градина. Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента ДГ „Радомирче“ по проект BG05M2OP001-3.009-0001 „Ние правим и можем“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

————————————- www.eufunds.bg —————————-

Проект BG05M2OP001-3.009-0001 „НИЕ ПРАВИМ И МОЖЕМ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове