Tuesday, May 28, 2024
HomeРегионДупницаНовият конкурс за управител на общинската болница в Дупница ще се проведе...

Новият конкурс за управител на общинската болница в Дупница ще се проведе на 12 юни

Новият конкурс за управител на МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ ще се проведе на 12 юни, а желаещите да се включат в процедурата могат да подават документи до 11 юни, става ясно от докладна записка на председателя Костадин Костадинов до Общинския съвет(ОбС)в Дупница. Докладната е за прекратяване на  процедурата по провеждане на предишния конкурс за възлагане на управлението на общинската болница, насрочен с решение на съвета от м. януари, и ще бъде разгледана на заседанието в четвъртък (25 април). Очаква се съветниците да приемат условията за допустимост на кандидатите. Освен необходимото образование, което е водещото изискване, кандидатите ще трябва да представят и програма за развитието и дейността на болницата за тригодишен период.

И този конкурсще се проведе на три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; събеседване с кандидатите.

Предлага се съветниците да определят следните теми предмет на събеседване с кандидатите:

„Перспективи за развитие на Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕООД -гр. Дупница, 2024 – 2027 г.“; „Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения, предприемане на мерки за структурни промени“; „Повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие“; „Нормативна уредба, свързана с дейността на лечебните заведения и на управителя“.

На сесията ще бъде избрана и комисия, която да проведе конкурса.

Както е известно, провеждането на нов конкурс се налага, тъй като при проведената на 4 април процедура и двамата кандидати получиха оценка, по – ниска от 4,50, което е определеният минимум, и не бяха допуснати до последния етап – събеседването.

Провеждането на конкурса бе коментирано на пресконференцията, дадена от Костадинов, по повод предстоящото заседание на съвета. Председателят призова явилите се на последния конкурс, както и други кандидати, да участват, но да разработят обстойни и точни концепции за развитието на болницата, свързани и с финансовото й състояние, и с бъдещото й развитие.

„Болницата е стабилна финансово. Надявам се да продължи пътят към подобряване на лечебния процес, на материалната база и дългосрочната визия, свързана с обединяването на двата корпуса в един, ако това е възможно и ако се намери съответното финансиране“, коментира шефът на ОбС.

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular