Община Бобов дол с бюджет от 15,8 млн. лв.

1,1 млн. лв. заложени заинвестиции, 260 000 лв. предвидени за кърпене на асфалт

 

Бюджет в размер на 15 877 945 лв. ще има тази година община Бобов дол. Финансовата рамка включва 8 920 811 лв. постъпления от държавата. 1 105 000 лв. от тях са целева субсидия за капиталови разходи. Планираният приход от делегирани от държавата дейности е 7 393 495 лв., а от местни дейности – 8 484 450 лв.От данъци се очакват 760 000 лв., а от неданъчни приходи 3 081 760 лв.

Разходите за делегирани от държавата дейности (общи държавни служби, отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи и др.) са в размер на 7 393 495 лв., а за местни дейности – 8 484 450 лв.

За общи държавни служби са заложени 2 466 715 лв. За образование ще бъдат дадени 3 535 102 лв. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са предвидени 1 948 393 лв. Разходът за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда ще е 4 819 432 лв. За почивно дело, култура и религиозни дейности са заложени 1 217 687 лв. За здравеопазване има 176 229 лв.

Издръжката на общинска администрация е 1 172 344 лв.За детските градини ще се разходват 1 375 293 лв. Разходите за училищата (без професионалните гимназии)възлизат на 2 096 091 лв.  Центърът за настаняване от семеен тип ще разходва 1 206 840 лв. Субсидията за читалищата е 485 576 лв. Издръжката на общинска администрация е 1 172 344 лв., от тях за Общинския съвет 211 907 лв.

Инвестиционната програма е на стойност 1 105 000 лв. В нея са средствата за съфинансиране по проекти за енергийно обновяване на обществени сгради. Това са сградите на читалището в кв. „Хр. Ботев“ (30 000 лв.), културния дом (90 000 лв.),залата по борба (46 000 лв.), общинската администрация (184 000 лв.),кметство Мало село (150 000 лв.).

Местната управа има намерение да проектира и прокара сондажа за питейна вода в село Новоселяне и за поливане на стадион „Николай Кръстев- Шулц“в миньорския град, за което са заложени 90 000 лв. (по 45 000 лв. за всеки от обектите). 10 000 лв. са заложени за ремонт на спортно игрище на ул. „Ив. Вазов“ в Бобов дол. По 12 000 лв. са предвидени за ремонти на два общински пътя(Големи Върбовник- Мали Върбовник), на улица в Бабино, на водопроводи в Мало село и ул. „Ал. Стамболийски“ в града, благоустрояване на пространството около спортната зала в Бобов дол, изработване на проект за улица и паркинг на ул. „Ив. Вазов“, при бл. 41, 31, 30, 11, 10, 9. За проектиране и изграждане на дървен навес за кметство Голема Фуча са заложени 30 000 лв. По 6 000 лв. са предвидени за изготвяне на проекти за рехабилитация на водопроводна ул. „Александър Стамболийски“,подпорни стени на улиците „ВасилДемиревски“ и „Йорданка Николова“ в Бобов дол и заремонт на бетонова настилка на улици в населените места на общината. 10 000 лв. се отпускат за изготвяне на проект за организация на движението, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, маршрутни линии за движение на обществения транспорт в града. За изкърпване на асфалтовата настилка в населените места са заложени 130 000 лв. 130 000 лв. са заделени и за ремонт и изкърпване на асфалтовата настилка в гробищния парк в Бобов дол. За ремонт и възстановяване на трошено-каменна настилка на улици са предвидени 45 000 лв.

Проектобюджетът ще бъде подложен на гласуване от общинските съветници на заседание на 14 декември.

Юлияна КОЛЧАКОВА