Thursday, June 13, 2024
HomeРегионДупницаОбщина Дупница тегли нов заем от 500 000 лв.

Община Дупница тегли нов заем от 500 000 лв.

Нов кредит ще тегли община Дупница. В докладна записка кметът Методи Чимев иска разрешение от Общинския съвет за поемане на краткосрочен – овърдрафт кредит до 500 000 лева. Дългът ще се погасява в срок от 12 месеца след подписването на договора.

«В началото на месец август, не по-късно от 17.08.2021 г., предстои окончателното погасяване на поет през 2020 г. от община Дупница краткосрочен овърдрафт кредит. Използването на този финансов инструмент за поемане на неотложни и спешни разходи от община Дупница се оценява като положително и необходимо, имайки предвид ниските нива на лихвените проценти по заеми към момента. Във връзка с необходимостта от продължаване действието на финансовия инструмент – овърдрафт кредит, с цел текущо финансиране на предоставяните от община Дупница публични услуги, в условията на временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината, е необходимо да се предприемат навременни действия по процедурата за приемане, договаряне, вписване и отпускане на овърдрафт кредита. На основание гореизложеното предлагам на Общински съвет – гр. Дупница да приеме решение за поемане на краткосрочен – овърдрафт кредит», се казва в предложението. Местният парламент ще вземе решение по докладната на заседанието си на 16 юли.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular