Thursday, June 13, 2024
HomeРегионГоце ДелчевОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЪРМЕН

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЪРМЕН

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЪРМЕН

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 61, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет село Гърмен и в изпълнение на Решение №423 от Протокол №32/31.01.2018 г; Решение с №424 от Протокол 32/31.01.2018 г;  Решение с №390 от Протокол 30/30.11.2017 г,  на Общински съвет село Гърмен

О  Б  Я  В  Я  В  А  М   :

Откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на следните имоти – частна общинска собственост:

ОБЕКТ №1 – Земеделски имот  с начин на трайно ползване  Нива с площ от 1.063 дка /хиляда шестдесет и три на община Гърмен; №133038-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №133041-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;ПЗЗ; Ралев; №131059-никв.м/, шеста категория, находящ се в местността „Мезарлък арди“, представляващ имот № 022009 /двадесет и двет хиляди и девет/, по картата на землището на село Дъбница с ЕКАТТЕ 24267, община Гърмен, област Благоевград. /АЧОС №3745/05.10.2017 г./ с явно наддаване.Начална цена  2 719  лева без включен ДДС.ОБЕКТ №2 – Земеделски имот  с начин на трайно ползване др. сел. ст. тер. с площ от 0.362 дка /триста шестдесет и два кв.м./, десета категория, находящ се в местността “Рибново” представляващ имот № 000364 /триста шестдесет и четири/ по картата на землището на село Рибново с ЕКАТТЕ 62640, община Гърмен, област Благоевград. /АЧОС №1259/10.08.2016 г./, с явно наддаване. Начална цена 418  лева без включен ДДС.ОБЕКТ №3 – ¾ (три четвърти/) идеални части от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 114 /сто и четиринадесет/ кв.м., и ¾ (три четвърти) идеални части от земята, находяща се в имот с номер 007094 /седем хиляди и деветдесет и четири/, с начин на трайно ползване ливада, с площ за имота от 2.000 дка. /две хиляди/кв. м, десета категория, находяща се в местността „ГАТЕРА, по картата на землището на с. Ковачевица./Акт №17/04.10.2017 г. за поправка на АЧОС №3247/25.08.2017 г./   с явно наддаване.Начална цена  8 250  лева без включен ДДС.Търгът ще се проведе на 06.07.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала  на Общинска администрация с. Гърмен, ул. „Първа“ №35.Огледът на обектите ще се извърши от 02.07.2018 г. до 05.07.2018 г. след представена квитанция за закупена тръжна документация.Заявление за участие в търга се подават лично от кандидатите или упълномощени от тях лица в Центъра за информация и услуги на Общинска администрация с. Гърмен, ул. „Първа“ №35 до 17.00 ч. на 05.07.2018 г.Депозит в размер на 20% от стойността на обектите се внася по сметка BG53STSA93003308226622 на Общинска администрация в банка „ДСК“ АД с. Гърмен, BIC: STSABGSF.Утвърждавам тръжната документация, която е неразделна част от настоящата заповед.

Цената на тръжната документация е 50.00 лв. и се закупува от Центъра за информация и услуги на Общинска администрация с. Гърмен.

RELATED ARTICLES

Most Popular