Петрич ще има пречиствателна станция за отпадъчни води

Управителния съвет на ПУДООС одобри поетапно финансиране за изграждането на стратегически за Петрич обект – Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждаща инфраструктура – захранващ водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп. Общата стойност на проекта, който изготви и подаде Община Петрич, е 18 057 051, 73 лв. с ДДС. На заседание на финансиращия орган – УС на ПУДООС, проведено на 24.01.2024 г., е одобрено финансиране в размер до 6 000 000 лв. като първи етап от обща стойност на проекта за изпълнение на обекта.

Община Петрич успя да защити и своя проект за пречиствателна станция за отпадъчни води на най-голямото село – Първомай.

По този проект се включи довършване на канализационната мрежа на селото, изграждане на пречиствателна станция, изграждане на довеждащ колектор, отвеждащ колектор за заустване и водопровод.

Двата обекта са резултат на продължителна работа за отговаряне на изискванията с цел одобрение на нужното финансиране за изпълнение, резултат на сериозно извървяна процедура и преодолени немалко спънки.