Saturday, May 25, 2024
HomeРегионБанскоСофийска фирма строи край Банско къмпинг за 32 кемпера и три  вили

Софийска фирма строи край Банско къмпинг за 32 кемпера и три  вили

Софийска фирма ще строи къмпинг край Банско.От „СТАЖАНТ“ ЕООД с управители Жоро Картелов и Жан Картелов са внесли инвестиционно предложение в РИОСВ – Благоевград, от което става ясно, че базата ще бъде разположен в местност Асаница. Къмпингът ще бъде разположен на площ от над 5, 6 дка (5697 кв. м). Той ще е  с капацитет 32 места за кемпери, 1 място за каравана и 7 места за палатки. Ще има и сграда за охрана, ресторант, детска и спортна площадки, както и три вилни сгради. Изградената в имота сграда ще се използва за рецепция.
Водоснабдяването на имота ще се осъществи чрез изграждане на ново водопроводно отклонение от съществуващ водопровод. Предвидено е битовите отпадъчни води да се заустват в съществуваща канализация чрез изграждане на канализационно отклонение. Имотът ще бъде захранен с ток чрез присъединяване към електрическата мрежа.

От инспекцията съобщават, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в Плана на управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения на Закона за биологичното разнообразие, за което има становище от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, става ясно още от документацията. Предстои РИОСВ да се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular