Фирмата на бившия общински съветник Милчо Христов дължи близо 24 000 лв. за автогарово обслужване в Кюстендил

Digimax A50 / KENOX Q2

 

 

Милчо Христов

С близо 24 000 лв. фирма „Пътнически автотранспорт” ЕООД на бившия червен съветник Милчо Христов, е заборчала на община Кюстендил. Тези разходи призна като установени Районният съд под председателството на съдия Андрей Радев. Според документите по делото община Кюстендил е поискала от съда по отношение на дружеството , да бъде признато за установен иск за 23 894,46 лева по договор № 12/01.01.2015 год.за периода от м.07.2015 г. до 31.01.2017 год. Сумата ,представляват неизплатени средства за транспортна инфраструктура и автогарово обслужване съгласно договора.,ведно със законна лихва върху същата,считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане,както и сторените в исковото производство разноски-държавна такса в размер на 477,89 лева и юрисконсултско вънаграждение. Според договора общината предоставя Сектор за качване на пътници, на Автогара Кюстендил за превоз на пътници,за срок до 29.12.2019 год.,възмездно.  Търговското дружество обаче не изпълнявало точно задължението си да заплаща уговорената цена на услугата,поради което от администрацията са  отправяли  4-четири пъти покани за доброволно плащане, неизпълнението на задълженията продължили . Съдия Андрей Радев приема, че общината е изпълнила основното си договорно задължение да предостави за ползване част от транспортната инфраструктура за временно и възмездно ползване на ответника, но Пътнически автотранспорт не е изпълнил задължението си да заплати уговорената цена,въпреки отправените му многобройни покани.

Така с решението си съдът призна иска  на Община Кюстендил за  сумата от  23 894,46  лева по договор № 12/01.01.2015 год.за периода от м.07.2015 г. до 31.01.2017 год.,представляваща неизплатени суми транспортна инфраструктура и автогарово обслужване. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Кюстендил в 14-дневен срок.

Фирмата Пътнически автотранспорт от години е собственост на дългогодишния червен общински съветник Милчо Христов. За една година в миналия парламент, той бе и ликвидатор на ВиК.

Даниела Митова