Фирма от София вдига мотел с казино и зарядни станции за електромобили в Петричко

Нов мотел, магазини, казино истанции за зареждане на електромобилище бъдат изградени в Петричко. Инвеститорът е „Кореком – принцес“ АД – София. От дружеството са внесли инвестиционно предложение за изграждане на автоснабдителна станция със зарядни станции на електромобили, търговски обекти, казино, заведение за обществено хранене, мотел и трафопост в поземлен имот, намиращ се в местността Капсиди на с. Чучулигово. Строителството ще се разгърне на площ от 8000 кв. м в поземлен имот, представляващ нива. Електрозахранването е предвидено да се осъществи от въздушен електропровод, преминаващ през имота.
Планът е водоснабдяването да се осигури от съществуващ водопровод, изграден за водоснабдяване на съседен имот. Отпадъчните води ще се заустват в изградено канализационно отклонение.

Предвидено е застрояването да е с височина до 10 м; с плътност – максимум 60 %; плътност на озеленяване – минимум 40 %. Имотът попада в територия, предвидена за устройствена зона „Смф“ (смесена многофункционална зона).
Достъп е предвиден чрез изграждане на локално платно към автомагистрала.

Инвестиционно предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съобщават отРИОСВ – Благоевград. Спроверкае  установено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в Плана на управление на речните басейни на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Плана за управление на риска от наводнения на същото ведомство, уведомяват още от РИОСВ. Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, допълват от РИОСВ. От инспекцията уверяват също, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в намиращите се в близост защитени зони „Рупите – Струмешница” и „Рупите”.