Sunday, May 19, 2024
HomeРегионБлагоевградОбщина Кресна търси доставчик на ел. енергия, обяви обществена поръчка за 183...

Община Кресна търси доставчик на ел. енергия, обяви обществена поръчка за 183 333 лв.

Участникът в процедурата трябва да притежава лицензия за търговия с електрическа енергия, издадена от КЕВР, съдържаща правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ или еквивалент.
При участие на чуждестранни лица същите трябва да притежават еквивалентна лицензия съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, лицензия се изисква за всеки от членовете на обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в настоящата поръчка, предвидено в договора за създаване на обединението.

Не са поставени критерии за подбор за икономическо и финансово състояние на кандидатите.

Община Кресна е в процедура по избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за своите нужди, става ясно от обявление на Агенцията по обществени поръчки. Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти общинска собственост и включително и обекти от уличното осветление на община Кресна, находящи се на територията на града и съставните селища на общината. Прогнозната обща стойност на поръчката е 183 333.33 лв. без ДДС: Поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки е с продължителност 12 месеца. Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е до 24 април 2018 г.

RELATED ARTICLES

Most Popular