Saturday, May 25, 2024
HomeРегионДупницаОбщина Дупница отново търси управител за Центъра за временно настаняване

Община Дупница отново търси управител за Центъра за временно настаняване

Община Дупница обявява повторно свободна позиция за Управител на услугите в “Център за временно настаняване” гр. Дупница. Изискванията към кандидатите са: Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”, специалност – икономика, социални дейности, социология, психология, педагогика или придобита педагогическа правоспособност, хуманитарни науки, професионален опит – минимум 2 (две) години по специалността – ще се счита за предимство,познаване на нормативните актове, свързани с допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, компютърна грамотност. Подборът е по документи, след което одобрените ще бъдат поканени на събеседване.
Необходимите документи за кандидатстване са: Заявление по образец, автобиография, копие от документ за завършено образование, копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата, копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация. Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода” №1до 17:30 часа на 30.03.2022 г., включително в деловодството.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular