Thursday, May 30, 2024
HomeРегионРилаОбщина Рила залага бюджет от 5,3 млн. лв.

Община Рила залага бюджет от 5,3 млн. лв.

За изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа са предвидени 1 088 850 лв.

5 362 896 лв. бюджет залага за тази година община Рила. Предвидените от държавни дейности средства са в размер на 2 654 652 лв., а от местни дейности – 2 708 244 лв., в това число дофинансиране в размер на 76 670 лв.
262 800 лв. са планирани като приход от имуществени данъци и неданъчни приходи. Към тях спадат по 4 800 лв. постъпления от данък върху доходи от физически лица, патентен и данък върху таксиметров превоз на пътници. 258 000 лв. са очакваните постъпления от имуществени и други местни данъци. От данък за недвижими имоти се планира в хазната на общината да отидат 117 000 лв., а от данък върху превозни средства – 90 000 лв. Планираните приходи от придобиване на имущество по дарения са в размер на 49 000 лв., а от туристически данък – 2 000 лв.
В графа „Приходи и доходи от собственост” са 175 000 лв. От наем на земя се планира приход в размер на 140 000 лв., от наеми на имущество – 30 000 лв. 477 600 лв. са заложените постъпления от общински такси. 440 000 лв. се предвижда да постъпят от такса за битови отпадъци. 22 000 лв. е очакваният приход от технически услуги. 70 000 лв. се планира да постъпят от продажба на земя.
В разходната част 791 976 лв. са заложени за общинската администрация, 52 220 лв. – за Общинския съвет. Разходът за детската градина е 422 242 лв., за неспециализирани училища, без професионални гимназии – 589 961 лв. За Центъра за настаняване от семеен тип са заложени 587 358 лв. Планираният разход за асистентска подкрепа е в размер на 58 520 лв. За изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа са заложени 1 088 850 лв. За осветление на улици и площади се отпускат 66 500 лв. За чистота се планира да бъдат разходвани 291 010 лв. За управление на дейностите по отпадъците се предвиждат 187 725 лв. За читалищата са заложени 112 988 лв. За музеи, художествени галерии, паметници на културата, етнографски комплекси се планира да отидат 4 200 лв., за други дейности по културата – 17 536 лв. Харчът за спортни бази е в размер на 8 000 лв. Като разход в графа „Служби и дейности по ремонт и изграждане на пътища” са включени 555 659 лв.
Бюджетът е балансиран. Изготвен е на базата на анализ на приходите от миналата година и разчет на разходите съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и развитие на общината. С проекта община Рила си поставя за цел да осигури средства за всички сфери на обществения живот, въпреки продължаващата усложнена обстановка вследствие на разпространението на Ковид 19, както и тежките икономически условия, продиктувани от поскъпването на електроенергията. Сред основните задачи на бюджета е продължаване на финансовата стабилност на общината, подчертава се в доклада за финансовата рамка. Докладът е публикуван на сайта на общината. Общественото обсъждане на проектобюджета вече е извършено и предстои разглеждането му на заседание на Общинския съвет.

Юлияна КОЛЧАКОВА

RELATED ARTICLES

Most Popular