Рекултивацията на депото в Костенец завърши

Община Костенец завърши и втори етап по рекултивация на депо за твърди битови отпадъци- биологична рекултивация. Това съобщиха от общинската администрация.

Биологичната рекултивация се извърши след приключване на техническата и включваше комплекс от агротехнически мероприятия за създаване на условия за затревяване. Предвид местоположението на старото депо, то бе рекултивирано за неземеделски нужди.

С изпълнението на предвидените мероприятия, нарушената площ от извършваната дейност на депото е възстановена и приобщена към околния ландшафт с подходящо избрани за условията на района тревни видове.

Биологичната рекултивация обхваща площ от 26 186 м2 и включва подготовка на почвата за затревяване, затревяване, поливане, торене поддържане на растителността за период от три години.

Припомняме, че проектът за рекултивация депото за твърди битови отпадъци в община Костенец е с огромно значение за жителите на общината и е изпълнен изцяло в съответствие с изискванията на националната и европейска нормативна уредба в областта на отпадъците.

С рекултивацията се надяваме да постигнем по – чист въздух, почви и вода в района. Замърсяването на въздуха се намали значително благодарение на това, че вече няма депонирани отпадъци и свързаните с това отделяне на опасни газове и палежи

Благодарим на всички, ангажирани в изпълнението на проекта!

Надяваме се със съвместни усилия да продължим да поддържаме терена чист и гражданите да изхвърлят отпадъци на определените за това места, заявиха от Общината в Костенец.