Wednesday, May 22, 2024
HomeРегионБобов дол13, 5 млн. лв. приходи и разходи планира община Бобов дол за 2023...

13, 5 млн. лв. приходи и разходи планира община Бобов дол за 2023 година

Местният парламент отпуска 65 000 лв. на медицинския център, 14 000 лв. на футболния клуб, за културните празници са заделени 50 хил.лв.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА

Приход от 13 530 549 лв. очакват в общинската хазна в Бобов дол за тази година. Планът за приходите и разчетът на разходите  на миньорската община ще бъде разглеждан на предстоящо заседание на местния парламент. Планът включва: 6 310 688лв. постъпления за делегирани от държавата дейности, като в това число са 5 728 669лв. обща субсидия за делегирани от държавата дейности, 582 019 лв. преходен остатък от 2022 г. от делегирани от държавата дейности. Планират се за приходи за местни дейности  и дофинансиране на държавни дейности в размер на  7 219 861лв., в това число: данъчни приходи в размер на  939 000лв., неданъчни приходи в размер на  2 640 759лв., трансфери за местни дейности в размер на  1 917 300 лв., включващи:   745 800 лв. обща изравнителна субсидия, 153 700 лв. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване,  1 017 800 лв. целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности. Заложени са временни безлихвени заеми в размер на 200 000 лв., в т.ч.: по ОП „Развитие на човешките ресурси” за проекти „Патронажна грижа +“ в „Грижа в дома в Община Бобов дол”. В графа „Операции с финансови активи и пасиви” са 1 522 802 лв., в т.ч.: 159 600 лв. заеми от банки и други лица в страната, друго финансиране – 15 000 лв. и 1 667 402лв. преходен остатък от 2022 година.

Планираните за годината разходи също са в размер на 13 530 549 лв. Разходите за допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на  делегираните от   държавата дейности са 180 316лв. Предвиденият за местни дейности разход е 7 219 861лв., в т.ч. за резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 50 000 лв.

В разчета на капиталови разходи от преходни остатъци от 2022г. от делегирани от държавата дейности са 140 398лв.

Разчетът за целеви разходи и субсидии включва: членски внос за: НСОРБ – 3 384 лв.;  НАПОС –   390 лв.; НАСОРБ –  780 лв.; ВИК асоциация – 2 383 лв.

15 000 лв. са заделени за обезщетения и помощи, отпускани по решение на Общински съвет (ОбС). 30 000 лв. се залагат за предоставяне на финансова подкрепа на семейства от общината за всяко живородено дете на територията на  община Бобов дол, която е в размер на  600 лв.  За предоставяне на финансова подкрепа на деца от семейства на общината за неотложни здравословни проблеми до 500 лв. са предвидени 5 000 лв.. За извършване на социални погребални услуги ще бъдат предоставени 3 000 лв.

Субсидии са заложени за: „Медицински център І” ЕООД-  65 000 лв., ОФК „Миньор -2019” – Бобов дол – 14 000лв.,  Клуб за бокс „Роки” – 4 000лв.,  Клуб по борба и джудо „Херкулес“ – 7 000лв.

За културните празници на общината са предвидени 50 000лв.

Предлага се ОбС да приеме следните лимити за разходи: СБКО – 1,5% върху утвърдените разходи за основни заплати на заетите по трудово правоотношение, за представителни цели  на кмета на общината в размер на    6 335лв., за представителни цели на председателя на ОбС -3 168лв.

Планират се разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират със  150 722 лв. /не по-малко от 30 на сто/ от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете и кметските наместници по ЗОС. Заложените разходи за осъществяване на функциите на органите на изпълнителната власт на кметовете на кметства и кметските наместници са  общо 1 600 лв.

Планиран е максимален размер на  общинския дълг за 2023 г. – 181 000 лв. Като  общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2023г., са заложени  184 597 лв. Заложеният максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023г. е в размер на 365 597 лв. От ОбС се иска да одобри: средства за ангажиментите за разходите, които могат да бъдат поети през 2023 г., в размер на 4 680 374 лв., максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година – 1 404 112 лв., просрочените задължения от преходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 г., в размер на 100 000 лв., просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г., в размер на  100 000 лв. Планът за приходите и разчетът на разходите ще бъде подложен на гласуване от общинските съветници на 31 март.

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular