3000 куб. метра дървесина ще превозват по ремонтирания горски път в района на „ДГС Земен”

В процес на строителство са други 5 пътя – край Катунци, Кресна, Места, Петрич и Самоков, с обща дължина 32,3 километра.

 Приключи изпълнението на още три проекта за строителство и ремонт на трайни горски пътища на територията на Югозападното държавно предприятие. Изграденият в района на „ДГС Земен” горски път “Раянци” е с дължина 7,7 километра и е покрит с трошенокаменна настилка. Трасето преминава през недостъпен район със стръмни склонове и много дерета, като достига до голям басейн по северните части на Земенската планина. Използваната укрепителна система от габиони осигурява устойчивост и възпрепятства развитието на свлачищни процеси. Новият горски път осигурява възможност за по-равномерно ползване на дървесина и изпълнение на стопанските дейности в горите. Предвижда се близо 3000 кубически метра дървесина средногодишно да бъдат превозвани по него. Пътят ще улесни достъпа на транспортни средства и специализирана техника при възникване на пожари в района. Завърши първият етап от изграждането на траен горски път „Телевизионна кула – Лещаро – Побит камък” в района на „ДГС Рилски манастир” с обща дължина близо 5,4 километра. Основно ремонтиран и реконструиран е и горски автомобилен път „Дуркобила –Тръните” в землището на село Пастра с дължина на трасето 3,5 километра. От 2015 г. до момента със средства от фонд „Инвестиции в горите” на ЮЗДП са изградени и ремонтирани 10 горски пътища с обща дължина 70 километра. В процес на строителство са други 5 в териториалните поделения в Катунци, Кресна, Места, Петрич и Самоков с обща дължина 32,3 километра. Всички новоизградени пътища са трета степен, което изисква полагане на трошенокаменна настилка и направата на отводнителни съоръжения – канавки, водостоци, кехони и габиони.