Sunday, May 19, 2024
HomeРегионКочериновоЕкспертът в община Кочериново Евгения Милчева: Имаме 6 случая на деца с...

Експертът в община Кочериново Евгения Милчева: Имаме 6 случая на деца с опасност да отпаднат от образователната система, взели сме мерки

Съветниците приеха отчета за дейността на комисията за борба срещу противообществените прояви и план за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2018 г.

 

ОбС в Кочериново прие отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и план за изпълнение на Националната стратегия за младежта на общината за 2018 г. по докладни на кмета Иван Минков. Стана ясно от отчета, че през 2017 г. комисията за борба срещу противообществените прояви е провела 7 редовни заседания, разгледала е две възпитателни дела за извършени противообществени прояви от две непълнолетни лица и е наложила възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни. Едно от децата е поставено под възпитателен надзор на обществен възпитател. „Към този отчет има определена структура от централната комисия за борба с противообществените прояви, която приемаме. Тази година нямаме случаи на деца, които са настанени в социално-педагогически интернати, нямаме непълнолетни, които са на пробации, разгледали сме 6 случая на деца в образователен риск – с опасност от отпадане от образователната система заради отсъствия по неуважителни причини. Те са обикновено деца от ромски произход, които не посещават и не са мотивирани да посещават училище. Имаме две деца, застрашени от отпадане, по-точно повтарящи учебната година. Предприемаме мерки – разговори с родители, класни ръководители, ръководството на училището, а представители на местните комисии вземат участие в родителските активи“, каза Евгения Милчева – гл. експерт образование, култура и младежки дейности в общината. Тя допълни, че по механизма за обхват са успели да привлекат няколко деца. Много от подрастващите обаче са в чужбина и поради тази причина от общината не са успели да ги привлекат. Председател на комисията е зам.-кметът на общината, а зам.-председател – директорът на училището Надя Коюмджийска.

По отношение плана за изпълнение на стратегията за младежта Милчева информира, че всяка година в него се влагат дейностите по изпълнение на плана на националната стратегия за младежта 2010-2020. Заложени са дейности по различни оперативни цели, като насърчаване икономическата активност на младите хора, относно заетостта, информираността и др. Тя посочи, че на територията на общината работят две глобални библиотеки – Стоб и Кочериново. В тях младежите имат интернет достъп и достъп до глобалната библиотека. Сред най-важните дейности, е тази по проекта „Еразъм+“ в средищното училище, където работят в партньорство с много европейски страни, като целта е да се насърчи мобилността на младите хора. Мотото на този проект е: „По стъпките на римските императори“, като идеята е да покажат във всяка страна какви културни традиции са се съхранили от онова време. По този повод ученици посетили няколко европейски страни, където обменили идеи.

Милчева посочи и дейностите, които са формирали: информационни кампании за здравословен начин на живот, превенции на зависимости, агресията, трафик на хора, за обучения, срещи с родители, за ранните бракове, непълнолетните съжителства, отговорното родителство, групови срещи с родители – обикновено от ромските общности. Също така има участие на ученици в проектите „Твоят час“ към националната програма за младежта и „Всеки ученик може да бъде отличник“. В първия случай се работи с една група, в която преобладават деца от ромската общност, за тяхната интеграция, а програмата е „Младежта е толерантност и устрем към образование“ – за привличане в училище. Според Милчева има някакъв, макар и минимален, напредък за интеграцията. Тя посочи, че на територита на общината няма регистрирана младежка организация, което е минус, защото иначе би помогнало в работата за планиране дейността с младежите. Но все пак има вероятност да се случи, защото към НЕП с обществена полза – сдружение „Заедно за успех – Бараково“ с председател Даниела Миланова, има младежи, които сформират такава организация. Тя е общински съветник и председател на комисията по образование, култура и вероизповедание. Сдружението организира различни дейности, като честване на празници, проекти, свързани с превенция на домашното насилие над деца и възрастни и др.

RELATED ARTICLES

Most Popular