Община Ихтиман няма задължения към финансови институции, работи за привличането на на външни инвеститори и средства

Беатриче Търнаджийска представи отчета на бюджет 2016 г. по време на публично обсъждане

 

Собствените приходи са недостатъчни за финансова самостоятелност на Община Ихтиман. Общината, като цяло, покрива своите разходни отговорности за местни дейности; бюджетното салдо е положително. Това са направените изводи след анализа на отчета на Бюджета за 2016 г. по време на публичното обсъждане на отчета на бюджета, което се проведе в заседателната зала на Общински съвет.  Беатриче Търнаджийска, директор Дирекция „Обща администрация” представи отчет на Община Ихтиман към 31.12.2016 г.

Също така, общината рационално използва разполагаемите ресурси и няма задължения към финансови институции и има ефективни системи за финансово управление и контрол. Община Ихтиман не разполага с голям капацитет за създаване на местни икономически ресурси и акумулирането на капитал – бе посочена алтернатива – привличането на външни инвеститори и средства. Общината е с работеща администрация, която е с потенциал за справяне с нарастващите изисквания.
Предстои, на основание чл. 21, ал. 1, т 6 от ЗМСМА и чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ, Общинския съвет да приеме отчета на „Бюджет 2016” на следващата си сесия, насрочена за 28.07.2017 г.