С финанси на ЮЗДП ремонтираха за първи път от 40 г. насам 2 баража на Марулевска река

 Приключи основният ремонт на два ключови баража във водосбора на Марулевска река, в горски територии, стопанисвани от „ДГС Благоевград”. След укрепването на „криволейния” бараж на река Хърсовска през миналата година това е поредният проект с изцяло обществена полза, финансиран от Югозападното държавно предприятие със средства от фонд „Инвестиции в горите”. Двете съоръжения на Марулевска река, които бяха в лошо състояние и с нарушена цялост, вече са почистени от израсналата дървесно-храстова растителност. Възстановена е каменната зидария, като е положено ново стоманобетоново покритие, изградено е радие и контрабараж. Така те отново могат да изпълняват защитните си функции, като укротяват водите на реката при поройни дъждове и предпазват Благоевград от наводнения. Възстановяването на баражите се извърши за първи път от изграждането им преди повече от 40 години. След голямото наводнение на Благоевград през 1954 г. започва строителство на технико-укрепителни системи в землищата на селата Хърсово и Бистрица. В изпълнение на предвидените дейности през годините са залесени стотици декари ерозирани земи и са построени десетки баражи и други защитни прегради.