С нови 100 млн. лв. ремонтират улиците в селските райони

 

Нови 100 милиона лева за улици в селските райони предоставя Програмата за развитие на селските райони за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Това е втори прием по тази подмярка за периода 2014-2020 г., който ще даде възможност на малките общини, които не са успели да получат финансиране при първия прием през 2016 г., да ползват европейски средства за така необходимите им строителни и ремонтни дейности на уличната инфраструктура. С предоставените безвъзмездно средства общините в региона ще могат да покрият всичките си разходи не само по самите строително-монтажни работи, но и за необходимите предварителни разходи за изготвяне на архитектурни и технически проекти. Ще се подпомагат само проекти, които съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, включени са в одобрената стратегия за водено от общностите местно развитие, както и такива, за които са проведени всички необходими съгласувателни процедури. Стойността на отделния проект не може да надхвърля 600 000 евро, като всички разходи на една община по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да бъде повече от 10 000 000 евро.