ЮЗУ ректорът Борислав Юруков за намеренията на шефа на спортен клуб „Югозапад” И. Илиев за протести: В момента нямаме готовност да даваме под наем обекти в Учебен корпус №8 и Стопанския факултет

Борислав Юруков

 

Салонът на бившия механотехникум в Благоевград е публично-държавна собственост, предоставен за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Предоставянето за ползване под наем на имота може да стане по реда и при условията на Закона за държавната собственост. Това е официалният отговор на ректора на вуза Борислав Юруков на писмо на Илия Илиев – председател на спортен клуб “Югозапад”, в което Илиев твърди, че клубът готви протест пред ректората. „Обект на нашето недоволство е ректорът на ЮЗУ „Н. Рилски”, който налага еднолична забрана за спортни тренировки в салона на бившия механотехникум в Благоевград”, твърди в свое писмо Илиев.

В част от сградата, където е разположен физкултурният салон, както и в самия салон продължават да се извършват дейности, свързани с подготовката на помещенията за ползване по предназначението, за което са предостнавени – учебна, научна, спортна. При готовност за експлоатация ще ползваме спортната зала за удовлетворяване нуждите на учебния процес както на студентите от специланост „Спорт”, така и и за всички останали студенти в редовна форма на обучение по дисциплината „Спорт”. Към този момент ръководството на университета няма възможност и готовност в предвидените със закона случаи да предостави под наем и за ползване обекти, находящи се в сградата на Учебен корпус №8 и Стопанския факултет.