Радостина Новакова

Началникът на РУО – Кюстендил Радостина Новакова е единственият кандидат за директор на Дирекция “Квалификация и кариерно развитие“ в Министерството на образованието и науката. Свободното място е обявено в сайта на министерството по т.нар. Процедура за мобилност, според която държавен служител, работещ в една администрация, на когото едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен в друга администрация без провеждане на конкурс за длъжността, ако отговаря на условията за нейното заемане.

Радостина Новакова е допусната до събеседване, което ще се проведе в края на септември.

Основна цел на длъжността: 1. Планира, организира, координира и контролира изпълнението на основните функции и специфичните дейности на дирекцията за осъществяване на държавната политика в областта на квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование; 2. Планира, организира, контролира, координира и методически подпомага дейностите по създаването и поддържането на информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Обявеният размер на основната заплата за длъжността е до 2 100 лева.

Радостина Новакова е дългогодишен началник на Регионалния инспекторат, сега управление на образованието в Кюстендилска област.