ОбС възложи на кмета Иван Минков да иска от министъра на финансите Вл. Горанов кредит за общината.

728 212 лв. са общо задълженията на общината към 31.12.2017 г., основно към доставчици, социално-осигурителни фондове и местни кредитори

Общинските съветници в Кочериново приеха план за финансово оздравяване на общината. Това стана на редовна сесия на ОбС в края на миналата седмица.

Общинският съвет взе следното решение: Определя 3-годишен срок на процедура за финансово оздравяване на общината. Приема план за финансово оздравяване за периода 2018-2020 г. Възлага на кмета Иван Минков да направи искане до министъра на финансите Вл. Горанов за финансово подпомагане под формата на временен бизлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване.

Божидар Йосифов (вторият отляво надясно) поиска повече време за подготовка на плана за финансово оздравяване.

Общинският съветник Божидар Йосифов посочи, че задълженията от около 500 хил. лв. през 2016 г. са нараснали на над 700 хил. през 2017 г. Затова според него няма резултат от предишния план за оздравяване, а е нужно повече време за подготовка, за да се изработи един реалистичен план. Кметът Иван Минков обаче му отговори, че този план от 2016 г. не е осъществен. Главният счетоводител Даниела Кирова заяви: „По обхвата на чл. 130а, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 6 от ЗПФ миналата година попадахме в 4 критерия, а сега в три, така че за три години един от 4-те показателя е отпаднал.“ Според нея задълженията са се формирали от текущи разходи, а идеята е да бъде предоставен кредит от МФ, тъй като общината не може да се справи сама.

 

За община Кочериново основните критерии за финансово оздравяване са: подобряване на показателите по задълженията за разходи по бюджета на общината под 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 г.; просрочени задължения под 5% от отчетените за последната година разходи на общината и усреднена събираемост на ДНИ и ДПС над средната за страната.

Припомняме, че на заседание на ОбС-Кочериново от 28 март т.г. бе открита процедура за финансово оздравяване на общината, като съветниците възложиха на кмета Иван Минков да изготви актуализиран план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност, което се проведе 14 май т.г.

Общо задълженията на община Кочериново към 31.12.2017 г. възлизат на 728 212 лв. и те са към доставчици, към социално-осигурителни фондове и към местни кредитори. Просрочените  задължения са в размер на 555 818 лв., става ясно от плана за финансово оздравяване.

Причините за допускането на просрочени задължения са ниската събираемост на собствените приходи, натрупването на просрочени вземания и поемането на санкции, наложени във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, уточняват от общинска администрация. Друга причина за затрудненото финансово състояние на общината е дофинансирането на делегирани от държавата дейности, като издръжката на детски градини и ясли, таксите на които са крайно недостатъчни за нормалното им функциониране. Заниженото търсене на имоти общинска собственост и намаляването на този приход довежда също до натрупването на просрочени задължения за капиталови и др. разходи.

За периода 2018-2020 г. общината планира оптимизиране на разходите за персонала в местните дейности спрямо 2017 г. с 12% на годишна база, при което икономически ефект за целия период е 110 951 лв.; снижаване на разходите за издръжка спрямо 2017 г. с 3% на годишна база, при което икономически ефект за периода е  90 914 лв.

Изпълнението на собствените приходи в община Кочериново към 31.12.2017 г. възлиза на 503 360 лв., при което отчетеният им размер е по-малък със 191 071 лв. спрямо отчета за 2015 г. и с 57 813 лв. спрямо този на 2016 г.

При така балансираните по бюджета разходи, необходимо е събираемостта на неданъчните приходи да се завиши с най-малко 246 944  лв. през целия оздравителен период. Повишаването на приходите от управление и разпореждане с общинска собственост също трябва да се повиши минимум със 136 309 лв.

Предвижда се увеличение на приходите от такси, глоби, санкции и наказателни лихви.

Успешното реализиране на оздравителния план до голяма степен зависи от разплащането на просрочените задължения от минали години. Реализирането на икономии от разходи и увеличаването на приходите ще бъде разсрочено във времето, което ще доведе до натрупване на нови задължения, преди да бъдат изцяло разплатени старите. Това може да бъде избегнато с финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет. Предвиждаме с размера на безлихвения заем да разплатим около 90% от старите и нововъзникнали просрочени задължения. По този начин ще приведем критерия за размера на просрочените задължения в рамката на Закона за публичните финанси. Става въпрос за 560 000 лв., уточняват общинарите. Полученият заем ще се погасява с реализирания паричен поток от въведените мерки за оптимизация на приходите и разходите, се казва в приетия план за финансово оздравяване на общината.