МАЛКИ ОБЯВИ

 • Пред­ла­га­ме ра­бо­та за мъ­же в хле­бо­за­вод от Дуп­ни­ца, Бо­бов дол и Ра­до­мир за гр. Со­фия. Днев­ни и нощ­ни сме­ни. Оси­гу­рен тран­с­порт. Тел.: 0889714429
  ––––––––––––––––––––––Продавам двустаен апартамент, ценър, гр. Кюстендил.
 • Продавам къща в с.Невестино в близост до р.Струма с двор 930 кв.м. – 20 000лв.
 • Продавам земеделска земя – с.Таваличево, четвърта категория 4,6 декара; местността Дъбравите; местността Циганка – 1,8 дка черешови насаждения и Модро поле 3 дка.
 • Продавам здрав, метален фургон 6м. на 3м.
 • Тел. 0888401940
  ––––––––––––––––––––––
  • Продавам тухлен, обзаведен апартамент в кв. Ценеви, гр. Дупница. Цена по договаряне. Тел: 0899717819

––––––––––––––––––––––

 • Слава 7 работи успешно от 2008 г. Набираме персонал за Англия, Германия, Гърция, Кипър.  Предлагаме: трудов договор, настаняване и атрактивно заплащане. За контакти: 0876 59 27 27 www.slava7.bg

––––––––––––––––––––––

 • Про­да­вам кли­ма­тик HAIER – в га­ран­ция 5 го­ди­ни. Пол­з­ван 4 ме­се­ца. Це­на по до­го­ва­ря­не. Тел.: 0890 511504
 • Тър­си се меж­ду­на­ро­ден шофьор Бъл­га­рия – Гър­ция – Ита­лия и об­рат­но. Доб­ро зап­ла­ща­не: 2200 лв.Тел. 0888300837 0879037261
 • Про­да­ва се къ­ща в с. Мур­са­ле­во, с двор 2400 кв. м. и лоз­ни­ци. Тел.: 0883/ 512 222
 • Съ­до­ми­ял­на “Уър­пул” 945 – 60 лв, фит­нес ко­ле­ло – 50 лв, цве­тен те­ле­ви­зор – 40 лв. Тел.: 0877/ 43 45 47
 • Про­да­вам фри­зер Zanussi, не­у­пот­ре­бя­ван, це­на 200 лв, и бой­лер 120лв.  Тел.: 0892/ 989 006

––––––––––––––––––––––––

“ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ”  ЕООД

Фирма „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД  търси да назначи  работници  с необходимата квалификация  за  следните свободни позиции:

 1. Локомотивен машинист
 2. Маневрист
 3. Стрелочник
 4. Машинист еснокофов багер
 5. Шофьор тежкотоварен самосвал 12 и повече тона
 6. Машинист булдозер
 7. Машинист пътно-строителни машини (автогрейдер)
 8. Сондьор
 9. Ел.монтьор А и ПСМ
 10. Ел.механошлосер
 11. Бункерист

За допълнителна информация  и контакт с нас : 0884/393 062 Ив. Шалева или на
e-mail: vagledobiv_bobovdol@abv.bg