Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„Алфа-Груп Секюрити” ООД е в процес на реализация на Проект BG05M9OP001-1.003-0167 «Нови работни места и устойчива заетост в «Алфа-Груп Секюрити» ООД» , който  е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Ново работно място 2015” BG05M9OP001-1.003.

Обща стойност 161 318.90 лева, от които 137 121.07 лв европейско и 24 197.83лв национално съфинансиране.

Период на проекта: 01.08.2016 г – 01.12.2017 г

Основна цел: Да се осигурят условия да ефективна трудова дейност, професионална реализация и устойчива заетост на безработни/ неактивни лица и/или младежи до 29 години, чрез създаване на нови работни места и дългосрочна устойчива заетост на ново наетите служители и осигуряване на допълнителна професионална квалификация за успешната им реализация.

Изпълняват се 5 дейности:

Организация и управление на проекта- изпълнява се от 3 членен екип;

Реализиране на дейности по публичност и визуализация- проведена встъпителна пресонференция и публикациии;

Осигуряване на оборудване и специално работно облекло за новите работни места- закупени работно облекло и оборудване на новите работни места, както и 2 броя автомобили за патрулиране;

Подбор и осигуряване на заетост- подбрани и назначени са на работа като охранители 15 лица;

Провеждане на професионално обучение по специалност: Физическа охрана на обекти на ново наетите охранители – към момента са приключили обучението си 15 новонаети и изпълняващи длъжност Охранител 15 лица.

 

Индикатори за изпълнение на дейностите и за резултати от проекта:

Безработни и неактивни участници–  брой 15

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация – брой 15

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа– брой 8