Дневният център за възрастни хора с увреждания стартира на 18 септември в Дупница, стартира приемът на документи – услугите са безплатни

 

 

Стартира примът на документи за лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване” в Дупница. Както е известно, Община Дупница успя да спечели този социален проект, който осигурява напълно безплатно целодневно обгрижване на въпросните лица, а самият център се намира в сградата на ул. Солун 4 (бившата поликлиника). Ползването на услугата е дневно и почасово и ще стартира от 18-и септември тази година. В центъра, ползвателите ще могат да се възползват от психологическо консултиране,л рехабилитация, медицинско обслужване, арт-терапия, трудо-терапия.
Подаването на документите става в стая 38 на общинска администрация до 14-и юли. Заявленията на лица, поставени под пълно запрещение  се подават  и подписват от законния им представител. Заявленията на лица, поставени под ограничено запрещение, се подават  от лицето и от попечителя им. При подаване на заявлението кандидат–потребителят или неговият законен представител декларират,че посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка и са съгласни да пусне в дома си хора, с които не са в роднински отношения. Към момента на кандидатстването, потребителите не трябва да ползват същата социална услуга по други национални програми, или по програми, финансирани от други източници.
Към заявлението се прилагат още следните документи – заявление по образец, документ за самоличност( за справка), документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка), експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), медицински протокол ЛКК (копие), други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие) и удостоверение за настойничество/попечителство (копие). Документите по образец се получават в сградата на Община Дупница стая 38.
Телефон за повече информация: 0701/5-92-39 – Людмила Спасевчева