Кметът Атанас Камбитов подписа договор за 3 430 758, 49 лв., с парите санират общината и осигуряват достъп за хора с увреждания

Кметът Атанас Камбитов

 

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписа поредния договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” в размер на 3 430 758, 49 лв. Проектът е с наименование „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“, с обект на интервенция сградата на Общинска администрация – Благоевград и се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039. Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Благоевград и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания. С изпълнение на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на проекта. Проектът цели да осигури по-добри условия за работа на служителите в сградата на Общинска администрация – Благоевград чрез подобряване качеството на условия на труд и създаване на модерна, екологична и енергийно ефективна работна среда, както и осигуряване на достъп за хората в неравностойно положение. След реализацията на проекта сградата на Общинска администрация – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност „А“. Стойността на проектното предложение е 3 430 758, 49 лв., а срокът за изпълнение е 15 месеца.