Кметът Икономов и съветниците от ГЕРБ секнаха мераците на Марешки да налива бензин на туристите в Банско

Георги Икономов

Общинските съветници в Банско отхвърлиха намерението на скандалния бизнесмен Веселин Марешки, депутат и лидер на партия „Воля”, да строи бензиностанция край курортния град.

„Как се издава строително разрешение в градска среда на бензиностанция, без да има ОВОС, без разрешение на РИОСВ? Как ще бъде уредено движението на автомобилите, има ли транспортна схема от КАТ? Има ли разрешение за отсичане на дърветата?”, питаха се съветниците. В залата влезе собственикът на имота Тодор Тренчев, който съобщи, че Марешки е готов да купи имота му, ако съветниците се съгласят да го преобразуват от земеделска земя в терен за бензиностанция.

Той срещна подкрепата на двамата бивши гербери, минали в отбора на Марешки – Валентин Колчагов и Александър Весков. Съветниците от БСП Костадин Атанасов и Костадин Дурчов също подкрепиха докладната с мотива, че градът има нужда от конкурентна среда и по-ниски цени на горивата. „За” гласува и Димитър Юлев от „Бъдеще за Банско”.

Против бяха всички съветници от ГЕРБ. С „въздържал се” гласуваха бившите кметове Александър Краваров, Петър Байраков, Георги Думанов, Димитър Русков, които са от местна коалиция ВМРО-БДЦ-Атака, и колегата им Иван Сакарев от „Бъдеще за Банско”. „Собственикът на имота беше бесен, явно добра цена е получил за трънаците си” – бяха коментарите в залата.

Припомняме, че над 30 души в Благоевград скочиха срещу намерението на Марешки да строи бензиностанция край града, но строителството й е в ход. На обекта са струпани машините на строителната фирма „Ви енд Джи ойл“ ЕООД, които започнаха да разкопават, съобщиха съседи на имота, които подадоха сигнал в прокуратурата.

Имотът е продаден през 2014 г. от собствениците на Текстилния комбинат. Промяната на инвестиционния проект става преди 3 месеца след одобрение на главния архитект Васил Тинчев и съгласуване със зам.-кмета по строителството Янко Янков в Благоевград. На 24 април 2017 г. е издадено строително разрешение, а на 17 юли е открита строителната линия на обекта, който ще бъде под надзора на благоевградската фирма „Стройконсулт” ЕООД. Новата бензиностанция ще бъде разположена върху площ от 629 кв.м и трябва да бъде готова до 112 дни.

Инж. Софрониев счита, че ще приключат по-рано. Той поясни, че има богат опит в строителството, изградил е над 30 бензиностанции в страната, основно в Пловдив и Пазарджик. Не вижда притеснение, че обектът ще бъде в близост до учебно заведение – Гимназията по текстил, мотивът му е, че всички условия за безопасност ще бъдат спазени.

Как е издадено разрешението за строителство на фирмата собственик „Сакса“ ООД, която свързват с бизнесмена Веселин Марешки, след като няма разрешение от Басейнова дирекция за изграждане на кладенец, от който да се черпи вода за автомивката, питат хората.

Защо не е спазена процедурата за уведомяване на собствениците на съседните имоти за промяната на инвестиционния проект.

Ето отговора на общината:

„Разрешителното за строителство №76/24.04.2017 г. е издадено за обект „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговска част, автомивка и трафопост в УПИ III-618.95 в кв. 2А по плана на Промишлена зона, Благоевград, собственост на „Сакса” ООД.

Съгласно договор за възлагане на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор от 13.12.20016 г. между „Сакса” ООД и „Стройконсулт” ЕООД – Благоевград последният е предложил с „Комплексен доклад” за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, като носител на удостоверение № РК-0406/17.03.2015 г. за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ от н-к ДНСК одобряване на инвестиционен проект и издаване на РС за гореупоменатия обект.

Съгласно ЗУТ – чл. 145. (1) (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината. Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване.

За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.

Заинтересувани лица по ал. 1 в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж са възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, а в случаите на строежи в квартали и имоти по чл. 22, ал. 1 – възложителят и собственикът на земята.

РС №76/24.04.2017 г. е проверено от органите на ДНСК и е влязло в сила на 15.06.2017 г.

Съгласно одобрения инвестиционен обект – част ВиК, сондажният кладенец служи за захранване на поливен водопровод за поливане на зелените площи по проекта и за захранване на автомивката. Той не се отразява на дейността на бензиностанцията – зареждане на автомобилите с бензин, дизел, пропан-бутан и метан.

Автомивката не може да бъде въведена в експлоатация, докато не бъде представено удостоверение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” или не бъде представено разрешение за захранването й от друг водоизточник”.