Връчиха удостоверения на участниците, начело с гл. секретар София Янчева, във втория етап от въвеждането на Европейския модел CAF  в Благоевград

 

 

В общинска администрацията Благоевград се проведе  втори етап от въвеждането на Европейски модел  „Обща рамка за оценка“ – CAF по проект на Института по публична администрация (ИПА).

Ръководството на администрацията, което бе ангажирано изцяло с процеса по въвеждане.  Беше съставена работна група по самооценка от служители в различните функционални направления и нива, ръководени от главния секретар на община Благоевград София Янчева.

Работната група достигна до  консенсусни оценки по 28  подкритерии. Определените области за подобрение и съответстващите мерки са отразени в Доклада за самооценка и Плана за действие. По време на целия процес работната група бе подкрепяна експертно от специалисти от Института по публична администрация, като етапът завърши с връчване на удостоверения на участниците в работната група.

Общинска администрация Благоевград  е една от шестнадесетте пилотни администрации, които са избрани за партньори по проекта на ИПА „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“. С реализирането на проекта, се цели повишаване качеството на управление и организацията си на работа на всички нива, а с това да отговори на повишаващите се изисквания на гражданите към администрациите и административното обслужване в Община Благоевград.

Общата рамка за оценка CAF в публичния сектор е с особен фокус на организациите от държавната администрация в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.