Кюстендилският общественик Любомир Иванов до Паунов и Манолова: Не желаем да се взимат решения на тъмно за Хисарлъка, а в пълна прозрачност и с нас, гражданите!

Любомир Иванов

 

„Хисарлъка е един от символите на нашия град. Ето защо искаме решенията относно бъдещето му да се взимат прозрачно с максимално гражданско участие. Затова изпратихме това писмо до община Кюстендил и националния омбудсман. В него се съдържат 5 прости искания, изпълнението на които да гарантира, че решенията не се взимат на тъмно”, това пишат в открито писмо до кмета на Кюстендил – юриста Петър Паунов – Любомир Иванов и колегите му от гражданско сдружение „Спаси Кюстендил”. Хората се борят за скъсяване на разстоянието между управляващите града и омбудсмана Мая Манолова, която също е от Кюстендил.

Петър Паунов

Към настоящия момент община Кюстендил е възложила изработването на няколко подробни устройствени плана – планове за регулацията и застрояване (ПУП-ПРЗ) на местности от землището на град Кюстендил. Информация за сключените договори с изпълнители може да бъде открита на сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Мая Манолова

Сред тях попада и такъв с обхват местност Хисарлъка, включена в строителните граници на града съгласно общия устройствен план на общината, приет през 2016 година. Предвид голямото обществено значение на територията, съществената й роля в зелената система на града и важните обекти на културноисторическото наследство, разположени в нея, настояваме проектът за ПУП-ПРЗ на местност Хисарлъка да бъде подложен на обществено обсъждане, настояват от сдружението.

Ето какво искат още хората:

  1. Проектът за ПУП-ПРЗ бъде качен в пълната си документация на сайта на община Кюстендил в определения съгласно ЗУТ срок преди провеждане на обсъждането.
  2. Информацията за провеждането на общественото обсъждане да бъде разгласена максимално широко сред обществеността посредством местните медии и закачане на обявления на видими места в града – информационните табла, ползвани от община Кюстендил, за популяризиране на организирани от нея събития.
  3. Общественото обсъждане да бъде проведено в извънработно време, в максимално достъпна обществена сграда – напр. залата на килийното училище, читалище „Братство 1869“, театъра, художествената галерия или друга подходяща, различна от сградата на общинската администрация. Смятаме, че това е подход, който може да стимулира по-широк кръг от заинтересовани граждани да вземат участие.
  4. Да бъде съставен протокол от общественото обсъждане, придружен от аудио и/или видеозапис. Той заедно с внесените становища по проекта за ПУП, да бъдат приложени към мотивиран отговор на община Кюстендил, относно това дали приема дадено предложение или не.
  5. Описаното в горната точка да стане неразделна част от проектната документация, като нейният пълен пакет бъде публикуван на интернет страницата на община Кюстендил, в раздел “Устройство на територията”.

Чрез прилагането на гореизложените мерки смятаме, че община Кюстендил ще постигне значителен напредък в прозрачността си на управление и легитимация на действията си пред своите граждани. Обратното ще затвърди негативния имидж, който тя е създала при комуникиране и обществено консултиране на важни градоустройствени разработки, касаещи значими публични пространства, финансирани с публични средства – т.е. за територии ползвани от нейните жители и финансирани чрез техните данъци.”