Ужас! ТЕЦ „Бобов дол” изпуска отпадъчни води в р. Разметаница без разрешение

Емил Христов

Имаше аварийно изпускане за 2 часа без поражения, ако от РИОСВ наложат глоба, ще обжалвам, заяви директорът Ем. Христов

 

Нерегламентирано заустване в река Разметаница на шламови води от производствената дейност на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД вследствие на възникнала аварийна ситуация са установили Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) – Благоевград, и Рeгионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) – Перник, съобщават от РИОСВ. Заустването на шламови води е било в участък от реката след Големо село, по посока на течението й, до площадката на ТЕЦ-а, констатирали при съвместна проверка двете ведомства. От дружеството не са уведомили компетентните органи, съгласно условие в комплексно разрешително № 45- Н3/2015 г., издадено на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда (ИАОС), за което РИОСВ – Перник, ще предприеме административно наказателни мерки. Проверката е извършена във връзка с подаден сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ – Перник. Констатираното заустване е различно от заустваните води, съгласно цитираното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ и е нерегламентирано. За установеното нарушение, а именно ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без наличие на разрешително, издадено по реда на Закона за водите, БДЗБР ще предприеме законовите действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност от ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, съгласно разпоредбите на цитирания закон, уточняват от инспекцията в Перник.

„Имаше аварийно изпускане за 2 часа, но поражения няма. Получих писмо от РИОСВ. Ако евентуално на ТЕЦ-а бъде наложена глоба, ще обжалвам”, коментира изпълнителният директор Емил Христов.