Съветниците Костадин Костадинов и д-р Матей Попниколов не са в конфликт на интереси заради работата си в частната болница при решаването на съдбата на общинската в ОбС

 

 

Костадин Костадинов

Общинските съветници Костадин Костадинов и д-р Матей Попниколов от Дупница не са в конфликт на интереси като служители на частната болница  и в същото време като членове на ОбС, които са участвали при гласуването на решения, свързани  с управлението на финансите на общинска болница. Това реши Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като решението е вчето от членовете Катя Станева, Николай Николов и Паскал Бояджийски. Комисията заседава по сигнал от Любомир Авджийски –кандидат за народен представител при последните избори за Народно събрание. Според Авджийски Матей Попниколов е участвал в обсъжданията и приемането на Решение 35 от 2 март т.г. на ОбС , свързано с проверка на състоянието на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД и закриване на Пневмовтизиатрично отделение и това на Хемодиализа, като в същото време Попниколов е със сключен трудов договор в конкурентната частната болница в града като хирург. Жалбата срещу Костадин Костадинов е свързана е срещу това, че той е участвал в обсъждането и приемането на Решение 58 от 15 април м.г. за структурни промени и съкращаване на 10% от персонала на общинската болница, а в това време работи в частната болница със сключен трудов договор като специалист маркетинг. И двамата общински съветници са били изслушани, а Комисията излизе с решение, че няма свързаност по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на ЗПУКИ между общинските съветници и частната болница, в която са назначени поради спецификата на трудовите отношения не може да се установи  икономическа зависимост между лицата, заемащи публична длъжност и взетите решения, свързани с общинската болница.

Д-р Матей Попниколов

За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ, следва да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична длъжност; наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне,прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар,награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Решението на Комисията може да бъде обжалвано в едномесечен срок пред Административен съд –София.

Припомняме, преди дни временно изпълняващият длъжността управител на общинската болница доц. Диминър Недин в свое изказване посочи, че на Костадин Костадинов не бива да прави изказвания за общинската болница тъю като според него е в конфликт на интереси заради работата си в другото болнично заведение.