С 130 583 лв. осигуряват техническа помощ на община Перник

 

„Техническа помощ за Община Перник“ е името на проекта, който беше представен на специална пресконференция. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР.  На срещата присъстваха зам.-кметовете Денислав Захариев и Севделина Ковачева, експерти и специалисти в тази област, както и журналисти.

„Общата стойност на проекта е в размер на 130 583.87лева, които представляват 100% безвъзмездна помощ“, обяви зам.-кметът Денислав Захариев.  „Проектът предвижда да се изпълнят дейности, които от съществено значение за реалното функциониране на общинска администрация както по изпълнение на „Инвестиционната програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Перник“, така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, посочи Денислав Захариев.

По думите му, с реализацията на проекта се цели да се обезпечат дейностите на Община Перник във връзка с делегираните функции и задължения в качеството на местен орган по изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, междинно звено и конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР.

Координаторът на проекта Галина Тодорова сподели , че в него е заложено още подобряване на административния капацитет на Община Перник с оглед реализирането на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” , осигуряване на финансиране за разходите на Община Перник с цел обезпечаване на дейностите по управление и изпълнение на инвестиционната програма за периода до 2023г. и функционирането като междинно звено по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Сред целите на проекта е и осъществяване на работещ механизъм за осигуряване своевременно на адекватна експертна намеса (както от служители на общината, така и от външни експерти) за осигуряване на законосъобразно разходване на предоставени безвъзмездно финансови средства по линията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Изпълнението му ще продължи до 17.12.2023 г.