Сливането на болниците в Петрич и Сандански донесе 189 000 лв. приходи, кметът Бръчков: Предстои изграждане на ново кръгово при бившето помощно училище след съгласуване с АПИ

 

 

189 000 лв. от новосъздадената МБАЛ „Югозападна болница” ООД е печалбата за деветмесечието на годината. Има интерес и привличаме нови трима лекари за работа в Петрич, което е голяма крачка за решаване на кадровия въпрос. Това съобщи кметът Димитър Бръчков на отчета си за 2 г. управление. Той уточни, че по отношение на болницата постигната средномесечна икономия от 15 000 лв. „ВиК” ЕООД – Петрич също бележи ръст в събираемостта – около 100 000 лв. отгоре спрямо миналата година, а за последните три месеца има положителен финансов резултат от 89 000 лв. Бръчков и екипът му отчетоха също увеличение на приходите от събираемост на местни данъци и такси. Според справките през 2016 г. приходите от дирекция МДТ са увеличени с близо 17% спрямо 2015 г., като са събрани над 1 млн. лева повече. За 2017 г. очакванията са увеличението спрямо 2015 г. да доближи 23%. През годината са закупени шест нови ВиК помпи, две за града и четири за селата Кърналово, Михнево и Старчево за решаване на проблемите с питейната вода. 400 000 лв. са защитени и инвестирани за подмяна на водопроводи по 15 улици в града. Община Петрич реализира вече икономия в размер на около 25% от ел. енергия, след като излезе на свободния пазар. 69 общински обекта се захранват при цена от 64.29 лв. за МWh без ДДС нетна активна електрическа енергия. Предстои сградата на болницата също да има нов доставчик на ел. енергия.

По два от големите проекти – за градски парк (4 852 000,99 лева) и ремонт в образователната инфраструктура (5 642 961.43 лв.) по ОП „Региони в растеж” към настоящия момент е налице висяща процедура по избор на изпълнител за основната финансирана дейност – изпълнение на строително-монтажни работи, като за проекта, предвиждащ изграждане на градски парк, изпълнителят е определен, текат срокове за обжалване. Относно проекта, отнасящ се до образователната инфраструктура (ремонти в три училища и една детска градина), процедурата за избор на изпълнител е в начален етап поради обжалване на решението за обявяване на процедура. КЗК се произнесе с отказ за образуване на производство и след влизане в сила на разпореждането, предстои възобновяване на срока за подаване на оферти по обявената процедура.

През 2017 г. са санирани по Национална програма за енергийна ефективност 5 жилищни блока с 21 входа, в които живеят 468 домакинства. По ОП „Региони в растеж” е защитено саниране още на 5 жилищни блока по ул. „България”. Предстои след съгласуване с АПИ изграждане на още едно експериментално кръгово кръстовище – при бившето помощно училище в Петрич.