Проф. Лилия Илиева

Проф. Лилия Илиева от Филологическия факултет  откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е с век по-стара от историята на Паисий. За откритието проф. Лилия Илиева пише в новия брой на реферираното сп. „Балканистичен форум“.  Статията й е озаглавена „Открит е първият трактат върху българската история: Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща“.  Информацията е достъпна вече онлайн на адрес: https://www.academia.edu/35213829/The_First_Tractate_on_Bulgarian_History_Found_Petar_Bogdan_On_the_Antiquity_of_the_Father_s_Land_and_on_the_Bulgarian_Things. Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.

Please follow and like us: