Епохално откритие! Проф. Лилия Илиева от ЮЗУ намери оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан

Проф. Лилия Илиева

Проф. Лилия Илиева от Филологическия факултет  откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е с век по-стара от историята на Паисий. За откритието проф. Лилия Илиева пише в новия брой на реферираното сп. „Балканистичен форум“.  Статията й е озаглавена „Открит е първият трактат върху българската история: Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща“.  Информацията е достъпна вече онлайн на адрес: https://www.academia.edu/35213829/The_First_Tractate_on_Bulgarian_History_Found_Petar_Bogdan_On_the_Antiquity_of_the_Father_s_Land_and_on_the_Bulgarian_Things. Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.