Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков направи първа копка за строителнo-рехабилитационните дейности по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ 2-ра фаза“. Церемонията се състоя  над хижа „Трещеник“, на територията на Национален парк „Рила“. На нея присъстваха  и Красимир Андонов – директор на Дирекция „Национален парк Рила“, Стефан Кирилов – ръководител на проекта, представители на фирмата – изпълнител на дейността, на държавната администрация, местната власт, неправителствени организации и медии. Отслужен бе водосвет.

Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а 1 799 217,23 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, като в него са включени 9 „дейности“.

На церемонията Красимир Андонов – директор на Дирекция „Национален парк Рила“, каза:
С реализирането на проекта ще се подобри природозащитното състояние в следните типове природни местообитания: гори от бяла и черна мура; букови гори от типа Luzulo-Fagetum; дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; мизийски гори от обикновена ела; рило-родопски и старопланински бялборови гори; планински сенокосни ливади; олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea, на територията на НП „Рила“. Изпълнението на проекта ще се отрази положително и на природозащитното състояние на следните видове: балканска дива коза, голям нощник, широкоух прилеп, алпийска розалия, голям буков сечко  и поточен рак./БНР