Крум Милев

 

Комисия с председател зам.-кмета Крум Милев отвори днес в
открито заседание постъпилите оферти за обществена поръчка с
предмет: "Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от
населените места с организирано сметосъбиране в община
Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО и строителни
отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и
миене на територии за обществено ползване на територията на
община Дупница”, съобщиха от кметството. Оферта бе подала
една фирма “Еко ресурс -Р” ООД-София. Срокът на поръчката е
за една година. Отворени бяха цените за отделните 8 вида
дейности, както и документите на участника. Комисията ще
продължи работа в закрито заседание с проверката на всички
документи и технически показатели и ще се произнесе в срок с
решение.