Общинските съветници взеха решения, касаещи откриването на цех, отдаване под наем и възстановяване на имоти
  • ОбС в Бобов дол разреши преотреждане на имота за бъдещото производство, дава под наем над 6 дка земеделска земя и помещение на гробищния парк
  • Съветниците върнаха над 16 дка ниви, разпоредиха се за продажбата на 8 тополи

Дупничаните Йордан Стоев и Илияна Вакъвчиева смятат да отворят цех за производство на пелети в бобовдолското село Паничарево. Инвестиционното намерение е заявено в общината, а местният парламент даде старт на бъдещата дейност, като разреши преотреждането на терена и разработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ). Имотът (земя) е с площ 1,013 дка и начин на ползване стопански двор, намира се в м. Гагарин и е закупен от Стоев и Вакъвчиева през 2006 г.

На последното си заседание общинските съветници в миньорския град дадоха съгласие близо 7 дка земеделска земя, намираща се в Мламолово и Мала Фуча, да бъдат отдадени под наем за 6 г. Първият имот е нива с площ 6,878 дка, частна общинска собственост, намира се в Мламолово и заявление да му бъде предоставен под наем е дал Димитър Атанасов от селото. Нивата ще бъде отдадена под наем чрез публичен търг с тайно наддаване. Другите два имота са маломерни, заради което ще бъдат отдадени под нем без търг или конкурс. Те са в село Мала Фуча и за тях също има подадени заявления за наемане. Трите имота бяха включени в програмата на общината за управление и разпореждане с общински имоти за 2017 г.

С друго решение Общинският съвет призна правото на възстановяване на земи от общинския поземлен фонд, за които Общинската служба по земеделие и гори е издала решение за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Връщат се над 16 дка в селата Голема Фуча, Бабино и Горна Козница.

Помещение от 16,47 кв.м, намиращо се в обредния дом на гробищния парк в Бобов дол, ще бъде отдадено под наем за траурни услуги на населението за срок от 8 г., реши още ОбС. Местният парламент задължи кмета Елза Величкова да проведе публичен търг с явно наддаване. Заявление помещението да му бъде отдадено под наем е подал бобовдолецът Димитър Тодоров.

На сесията бе решено още чрез публичен търг да бъдат продадени 8 тополи, които са отрязани при реализацията на проекта за укрепване бреговете на р. Горещица в Мламолово. Приета бе и пазарната оценка на дървесината в размер на 792,16 лв.