ОБЩИНА РАДОМИР УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Община Радомир на 17.10.2017г. приключва изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.002-0193-С001 “Грижа за независим живот в община Радомир”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“

Проектът стартира на 18.12.2015г. с продължителност 22 месеца, като предоставянето на почасовите услуги бе в рамките на 18 месеца. Мястото на реализация на проекта бяха всички населени места от община Радомир. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 499 106.04 лв.

Чрез реализиране на проекта се подобри достъпът до основни социални и здравни услуги и се постигна независимост и социална интеграция на възрастните хора и хората с увреждания в община Радомир.

Звеното за услуги в домашна среда осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и допринесе за преодоляване на бедността на безработните лица на територията на общината. Над 50 безработни лица получиха възможност за трудова и професионална реализация.

Обгрижваните лица за целия период на проекта са 90 потребители, които

получиха комплексни качествени социални услуги, включващи лична помощ, комунално-битови дейности, дейности за социално включване, здравни услуги, услуги за психологическа подкрепа и супервизия. Социалната ангажираност, мотивираността за работа, желанието за обучение, отговорността и съзнателността при изпълнението на дейностите бяха в основата на постигането на добри резултати по време на изпълнение на проекта и гарантиране на тяхната устойчивост след приключването му.

Реализирането на проект “Грижа за независим живот в община Радомир” даде възможност за надграждане на вече съществуващите социални услуги в община Радомир. Разшири се кръгът от услугите, специално насочени към възрастните, самотните хора и хората с увреждания. Постигна се сигурност на лицата от целевата група, ползващи услугите. Дейността на социалното предприятие повиши социалната активност както на потребителите на услугите, така и на наетите безработни лица.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз