Кметът Иван Минков предупреди, че решението на ОбС за полудневна група от 6 деца в Стоб е незаконосъобразно. Вляво – председателят на ОбС Калин Везенков

Нарушението е открито при проверка на РУО – Кюстендил, ОбС в Кочериново ще преразгледа отново казуса

Проверка на РУО – Кюстендил откри в списъка с имена от изнесената група на ОДЗ „Ален мак“ в с. Стоб деца, които не я посещават.

Общинските съветници ще преразгледат решението си за детската градина в Стоб от 5 януари

Оказало се, че имената на две от водените в дневника осем деца са дописвани с молив, те са от Перник и не са посещавали нито ден детската градина. Учителката на групата Елена Шаркова и директорката на общинската детска градина Силвия Рекарска, съпруга на бившия кмет на Кочериново Костадин Катин, са привикани от настоящия общински кмет Иван Минков да дадат писмени обяснения. Такива ще даде и бившата директорка на детската градина Диана Нешева.

Факсимилие от писмото на Радостина Новакова, началник РУО- Кюстендил, до кмета Иван Минков

В община Кочериново е получено писмо от РУО – Кюстендил, подписано от началника Радостина Новакова, с което ги уведомяват за нарушението в детската градина в Стоб. В писмото се казва следното:

„Установени са нарушения по спазване на нормативните документи за системата на предучилищното възпитание и училищното образование и наредба ва ОбС – Кочериново.

Радостина Новакова

Констатирано е несъответствие между списъка на децата в дневника на група в с. Стоб и списъка на децата на групата в НЕИСПУО, тъй като две от децата са вписани в дневника с молив. Децата са вписани в информационната система към 15.09.2017 г. и реално не са записани (вписани са с молив) в дневника и не са посещавали групата от м. септември 2017 г. до момента на проверката.

С подаването на децата в НЕИСПУО изпълняващият длъжността директор към 15.09.2017 г. е нарушила чл.8, ал.2 от наредбата на Общинския съвет Кочериново за условията и реда на записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Кочериново, приета с решение №127/04.05.2016 г., а именно че „децата се приемат и записват въз основа на писмено заявление по образец, като към него се прилагат” изброените в ал. 2 от т.1 до т. 6 документи. Директорът е включил в предложението на ОбС за разрешение за съществуване на маломерна група в с. Стоб. Въз основа на това предложение на и.д.директор ОбС към 15.09.2017 г. с решение №96 на заседание на 01.09.2017 г. дава разрешение за съществуването на маломерна група в с. Стоб с 11 деца.

Във връзка с констатираното при проверката на директора на детската градина „Ален мак” в Кочериново са дадени задължителни предписания със заповед на началника на РУО – Кюстендил.”
От РУО – Кюстендил предлагат на ОбС в Кочериново да предприеме действия по компетентност в качеството му на работодател на директора на детската градина и орган на местно самоуправление и своевременно го уведоми за това.

Междувременно от Общинска администрация – Кочериново излязоха с официално съобщение по случая, което цитираме дословно:

„Във връзка с появила се некоректна информация по медиите относно закриване на група в с. Стоб към ДГ „Ален мак” – Кочериново, уведомяваме за следното:

  1. В началото на учебната 2017-2018 г. липсва необходимия брой деца за сформиране на маломерна група в с. Стоб, който е 12 броя.
  2. Във връзка с подадена невярна и заблуждаваща информация до Общински съвет – Кочериново, той е взел незаконосъобразно решение № 96 от 01.09.2017 г., за съществуване на маломерна група с 11 деца.
  3. От последваща проверка на Регионално управление по образование-Кюстендил, е установено, че две от децата са дописвани с молив, не са записани по надлежния ред, изобщо не съществуват в информационната система НЕИСПУО и не са посещавали групата след 15.09.2017 г. Дадени са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията.
  4. От проверка, извършена от общинска администрация Кочериново, е установено, че средната посещаемост е между шест и осем деца, като в момента на проверката са присъствали 5 деца.
  5. Въз основа на липсата на необходимия брой деца за наличие на маломерна група дори и съгласно решението № 96 от 01.09.2017 г. на Общинския съвет, директорът на ДГ „Ален мак” е пристъпил законосъобразно към закриване на групата със заповед. Законосъобразните действия на директора са потвърдени от последващата проверка на РУО – Кюстендил.
  6. Общински съвет-Кочериново е взел ново Решение № 133 от 18.12.2017 г. за съществуване на група с 6 бр. деца в противоречие със съществуващата нормативна уредба. Решението е върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане:

– Със заповед  на кмета на общината;

– Със заповед от областния управител на област Кюстендил.

  1. Със свое Решение № 1 на Общински съвет – Кочериново по Протокол №1 от 05.01.2018 г. двете предходни решения за съществуване на целодневна група в с. Стоб към ДГ „Ален мак” – гр. Кочериново са отменени като незаконосъобразни. Със същото решение (точка трета) е постановено съществуване на групата като полудневна. Поради явното противоречие с нормативната уредба, несъобразяване с правните доводи в заповедите на кмета на общината и областния управител и поради установените нарушения в групата в с. Стоб при проверките от РУО-Кюстендил и община Кочериново кметът на общината е върнал тази точка трета отново за обсъждане като незаконосъобразна.”
  2. Виктор Янев

Ето и решението на областния управител от Заповед №ЗА-30-08 от 05.01.2018 г.: „Общинският съвет – Кочериново дава право да съществува една група с целодневна форма на обучение с минимум 6 деца във филиалната група в с. Стоб към ОДЗ „Албен мак”.

След проверка, извършена в кръга на правомощията ни по чл. 45, ал.4 от ЗМСМА да упражнявам контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети и в рамките на законоустановения 7-дневен срок, считам: Решение №133/18.12.2017 г. на ОбС в Кочериново подлежи на връщане за ново обсъждане и отмяна от ОбС като незаконосъобразно поради противоречието му с чл. 5, ал.2, т.4 от АПК и чл.54, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите от системата на предучилищното и училищното образование и Наредба №7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и  в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Върнатото за ново обсъждане и отмяна решение следва да се преразгледа от ОбС – Кочериново в законоустановения 14-дневен срок от получаване на настоящата заповед.

Ако в 7-дневен срок след изтичане на указания по-горе срок за произнасяне от ОбС в Областна администрация гр. Кюстендил не постъпи исканият протокол, областният управител ще оспори решение №133 на ОбС в Кочериново пред Административен съд – Кюстендил.“

Припомняме, че след сесията на 5 януари кметът Иван Минков заяви следното: „Това решение е икономически неизгодно за общината и законово нередно. Не може заради 6 деца, а то реално идват 4-5, да поддържаме цяла сграда с трима души персонал. Самият областен управител посочи, че това решение е за административен съд“.

Общинският съвет ще разгледа наново проблема с детската градина в с. Стоб на извънредно заседание на 24 януари. Съветниците ще преразгледат наново и Решение №136, §7, прието на заседание от 28.12.2017 г. Със Заповед № РД-30-16/15.01.2018 г. на областния управител решението се връща за ново обсъждане и отмяна.

 

1 коментар

Comments are closed.