Другият претендент за поста – Румяна Илиева втори път отсъства от заседанието по собствената си жалба пред ВАС заради болест, но съдът е преценил, че това е злоупотреба с право.

Жалбоподателката по-конкретно атакува по съдебен ред решение по Протокол № 29 от 18.07.2017 г. на съдийската колегия на ВСС, с което за административен ръководител на АСпНС е избран Георги Ушев вместо нея. Тя поиска и спиране на изпълнение на решението. Същото искане отправи и самият Ушев, поради което ВАС го уважи и го прие за основателно.

Според жалбата на Илиева, съдия Ушев не може да заеме поста председател на АСпНС, тъй като е магистрат от орган на по-ниско ниво в съдебната система от този, за чийто ръководител кандидатства.

От протокола от последното заседание по делото, проведено на 19 януари, става ясно, че съдия Илиева е депозирала молба за поредно отлагане на делото, тъй като имала здравословни проблеми. Това е вторият път, в който тя отсъства от заседание по делото по същата причина. Според представени от адвоката на Георги Ушев доказателства, по време на отсъствието й от заседанието на 20 ноемрви 2017 година, с мотив че е болна, което става причина и за отлагане, Илиева всъщност е била лектор на семинар.

Моля, да не се уважава искането на жалбоподателката за поредно отлаганепоради здравословни причиниПредишното съдебно заседание на 20.11.17 ге отложено по искане нажалбоподателката съгласно болничен лист за внезапно заболяванеа в същото време тя ебила лектор на семинарМоля, да приемете разпечатка от интернет сайта на със снимкачена 24.11.17 гжалбоподателката е била лектор на семинар, заявява пред върховните магистрати адвокатът на Ушев.

Съдът приема доказателствата, представени от адвоката му и решава, че действията на Илиева представляват злоупотреба с право.

„Предвид наличните данни в представената интернет разпечатка, относно участието на жалбоподателката на семинар в периода на временната неработоспособност от 20.11.2017 г., когато е било насрочено предишното съдебно заседание, до 24.11.2017 г., искането за ново отлагане на делото на същото основание следва да бъде оставено без уважение“, смята тричленният състав на ВАС.

Въпреки настояването на защитата на Георги Ушев съдия Илиева да бъде глобена, съдът не го прави.

Във ВАС все пак се явява ответникът, в лицето на юрисконсулт, представляващ старата съдийска колегия на ВСС, адвокатът на Георги Ушев, както и самият той.

В пледоариите си защитникът на настоящия председател на Специализирания наказателен съд напълно оборва аргументите в жалбата на Илиева, с която тя атакува решението на съдийската колегия.

„Неоснователно и стеснително в жалбата, жалбоподателката тълкува изключението на разпоредбата на чл. 169, ал. 1 ЗСВ, че само по изключение може да се назначи магистрат-съдия от по-долен по степен съд в съдебната система. Нейното тълкуване, че по изключение може да се прибегне само, ако в конкурса не участва съдия от същата степен съд, само тогава може да се прибегне към избор на съдия от по-ниско ниво. Това е напълно превратно и неправилно. Такова стеснително тълкуване е недопустимо, когато правна норма създава права на страните да се тълкува стеснително правната норма и второ, защото самата правна норма е тълкувана по начина, по който я тълкува жалбоподателката. Тя не отговаря нито на духа на ЗСВ, нито в систематическото място поставена може да се тълкува по този начин и най-вече, ако законодателят беше имал намерението или беше обективирал волеизявление, че това изключение ще се прилага само когато в конкурса не участва съдия от същото или от по-високо ниво, то той действително щеше да го регламентира ясно и разбрано. Начина по който е регламентирано, говори и създава предпоставката за избор на съдия и от по-ниско ниво, тогава, когато съдията от по-ниско ниво е показал по-добри управленски качества, по-добра управленска компетентност, наред с другите преценени изискуеми качества по чл. 194 ЗСВ. „, казва защитата на Георги Ушев.

От своя страна самият той е заявил пред върховните магистрати, че съдия Илиева четири пъти се е явявала пред съдийската колегия към Съвета и четирите пъти Колегията преценява, че тя няма нужните качества, както и че вярва, че в правораздаването трябва да има преди всичко разум.

„Според мен процедурата протече перфектно, както от процесуалноправно, така и от материалноправно естество. Поддържам писмените бележки, както и това представено от юрисконсулта на ВСС. Вярвам, че в правораздаването трябва преди всичко да има разум. Казусът е следният: съдия Р. И. се явява за четвърти път, като кандидат за председател на Апелативния специализиран наказателен съд при два различни състава на ВСС. И при четирите си явявания, ВСС преценява, че тя няма нужните качества да бъде назначена за председател на съда. В последния случай се явява друг кандидат от по-ниско ниво, в мое лице, като ВСС е преценил, че мога да бъда избран за председател, съобразно действащото законодателство. Ако приемем логиката, че един съдия, който четири пъти се явява на конкурс за председател и не е избран, а той теоретично може да се явява на всеки един бъдещ конкурс и за председател не може да бъде избран съдия от по-ниско ниво, макар да е подходящ, то тогава ще стигнем до абсурда, въобще да не може да бъде избран председател на съда. Очевидно логиката на закона не е такава. Най-малко законодателят, би го написал изрично, ако смяташе такъв да е смисълът на закона“, заявил е Георги Ушев.

Предстои решението на ВАС.