ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-23-23; факс.0702/6-39-56; email;bdol_obshtina@abv.bg; ул.”27-ми Октомври”№ 2

 

         На основание  чл. 14 от ЗОС, при условията на чл. 62, ал. 2 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № З – 475/ 10.07.2018 год. на Кмета на Община Бобов дол

 

О Б Я В Я В А:

           

На 27.07.2018 год. от 14.00 ч. в сградата на Общинска администрация, град Бобов дол, ул.“27ми Октомври” № 2, стая 109,  публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ обект № 12, с открита площ 103 кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращ се в УПИ І – общински пазар,  кв. 49 по плана на  гр. Бобов дол,   за срок от 3 /три/ години.

                   Търгът ще се проведе при следните условия:     

  1. Начална тръжна месечна наемна цена – 175.10 лв.

Върху достигнатата цена се начислява ДДС.

  1. Размер на депозит за  участие – 20% от началната едномесечна наемна цена.
  2.      Стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена.
  3. Дата и място на провеждане на търга:
  4. Цена на тръжната документация – 80 лева, платени в брой на касата на Общинска администрация. Получаване на същите срещу вносна бележка в стая № 217.
  5. 6. Краен срок на закупуване на тръжни документи до 16.00 ч. на 26.07.2018 год.
  6. Документи за участие на закупилите тръжни книжа ще се приемат до 17.00 часа на 26.07.2018 год. в деловодството на Общинска администрация, град Бобов дол в запечатан непрозрачен плик.
  7. Оглед на обекта се извършва по искане на кандидата, след закупуване на документация, всеки работен ден до 16.00 ч. на 26.07.2018 год.

                    При липса на участници повторен търг ще се проведе на 10.08.2018 г., при същите условия, на същото място и час.

 

За справки и допълнителна информация:   тел.  0702/ 6 – 39-15 вътр.15