ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-23-23; факс.0702/6-39-56; email;bdol_obshtina@abv.bg; ул.”27-ми Октомври”№ 2

 

         На основание чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 22, ал. 2 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд в Община Бобов дол и Заповед № З – 480/ 10.07.2018 год. на Кмета на Община Бобов дол

 

О Б Я В Я В А:

 

На 31.07.2018 год.от 14.00 ч. в сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот № 021002, с площ 1.340 дка, м. „Брескето“, намиращ се в землището на с. Мало село, общ. Бобов дол,  за срок от 6 /шест/ стопански години.

Търгът ще се проведе при следните условия:

  1. Начална тръжна/годишна/ наемна цена – 17.42 лв., без включен ДДС.

Върху достигнатата цена се начислява ДДС.

  1. 2. Размер на депозит за участие – 0.87 лв. Депозитът се внася в касата на Общинска администрация Бобов дол до 16.00 ч.  на 30.07.2018.год.
  2. 3. Цена на тръжната документация – 80.00 лв. платими в касата на Общинска администрация Бобов дол до 16.00 ч. на 30.07.2018 год.
  3. 4. Краен срок на закупуване на тръжни документи до 16.00 ч. на 07.2018 год.
  4.    Предложенията се подават в Деловодството на Общинска администрация Бобов дол до 17.00 ч. на 30.07.2018 г. лично от участника, негов законен или упълномощен представител.

       Ред, начин и условия за провеждане на търга с тайно надаване, съобразно условията, посочени в тръжната документация. 

  1. Оглед на имота се извършва по искане на кандидата, след закупуване на документация, всеки работен ден до 16 ч. на 30.07.2018 г
  2. В случай че, участниците в търга са предложили еднаква цена, търга продължава с явно наддаване. Стъпката на наддаване е 5% от началната тръжна цена.
  3. При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на  14.08.2018  г., при същите условия, на същото място и час.

 

                                За справки и допълнителна информация:   тел.  0702/ 6 – 39-15 вътр.15            

`