Методи Чимев

„Община Дупница кандидатства с  проект BG16RFOP001-1.029-0003 „Подобряване на образователната инфраструктура в град Дупница“ , който е одобрен за финансиране и на 13 април 2018 година, Община Дупница сключи договор № BG16RFOP001-1.029-0003-C01  с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница“, част от процедура BG16RFOP001-1.029-0001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Общата стойност на договора е 1 300 000 лева (един милион и триста хиляди). Договорът е със срок на изпълнение от 18 (осемнадесет) месеца.“ – съобщи кметът Методи Чимев. Той иска съгласието на съветниците, които ще заседават в следващият петък.

Съгласно чл.15 от сключеният договор, Община Дупница има право на авансово плащане  в размер до 455 000 лв., (четиристотин петдесет и пет хиляди лева), представляващи до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ (100%) по ОПРР. Съгласно чл. 16 от договора за безвъзмездна финансова помощ авансовото плащане се извършва след представяне на Запис на заповед или банкова гаранция за размера на аванса в полза на Управляващия орган, както и Решение на Общински съвет, с което се разрешава поемане на задължението. Срокът за предявяване на плащанията при Записа на заповед трябва да покрива срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, удължен с четири месеца (13.02.2020 г.).

Средствата от авансовото плащане ще бъдат използвани за финансиране на дейностите по проекта.

Във връзка с гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет-Дупница, за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0003-C01  от 13.04.2018 г. „Очаква се общинският съвет да вземе две решения:

  1. Упълномощава  кмета  на  Община Дупница  да  подпише  Запис  на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” за сума в размер до 455 000 лв. (четиристотин петдесет и пет хиляди лева), представляващи до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ (100%) по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от 13.04.2018 г. със срок за предявяване за плащане – до  13.02.2020 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

 

  1. Възлага на кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0003-C01 от 13.04.2018 г. и да ги представи пред на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.“ – съобщи председателят на общинския съвет Емил Гущеров.