Парламентът прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на второ четене. Измененията са свързани с подобряване качеството на въздуха. Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление, което е основен източник на замърсяване с фини прахови частици в населените места. Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ще извършва контрол на горивата. Председателят на агенцията ще трябва да създаде и поддържа регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива. Директорът на Изпълнителната агенция по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице ще трябва да създаде и поддържа информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. С новите текстове се конкретизират компетентните органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община. Това ще са кметовете на общини и общинските съвети, директорите на РИОСВ, органите на МВР, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха. При явно нарушаване чистотата на атмосферния въздух от моторните превозни средства контролните органи на МВР или на МТИТС в зависимост от собственика на моторното превозно средство ще предприемат съответните действия.

Законът предвижда и санкции. Лице, което разпространява твърди горива за битово отопление без регистрация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. Лице, което пуска на пазара твърди горива за битово отопление, които не съответстват на някое от изискванията за качество, ще се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. Лице, което явно нарушава чистотата на атмосферния въздух чрез строителни или ремонтни дейности, разрушаване на сгради и транспортиране на насипни товари или строителни отпадъци и земни маси, ще се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв, съответно с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

 

 

 

Източник: БТА

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0