2650 гр. Сапарева баня, ул. “Германeя” №1, телефони : 0701/ 4 19 13 ; 0707/ 2-33 – 78 ; факс0707/ 23480  ; email : sap_oba@abv.bg

На основание: Решение №245 от Протокол №17/28.01.2021 г. на Общински съвет – гр. Сапарева баня, Заповед №РД-08-76/22.02.2021 г. на кмета на община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2521/05.01.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.603.569 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, с площ 74 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина; предишен идентификатор: 65365.603.382; номер по предходен план: квартал 36, парцел I; при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.603.494; 65365.603.393; 65365.603.492; 65365.603.570»

 1. Описание на имота

«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2521/05.01.2021г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.603.569 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, с площ 74 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина; предишен идентификатор: 65365.603.382; номер по предходен план: квартал 36, парцел I; при граници и съседи: ПИ с идентификатори 65365.603.494; 65365.603.393; 65365.603.492; 65365.603.570»

 1. Начална тръжна цена43,00 лв. за кв.м без ДДС за продажбата на имота, подробно описан в т. 1, съгласно Решение №245 от Протокол №17/28.01.2021 г. на Общински съвет – гр. Сапарева баня.
 2. Краен срок за приемане на предложенията22.03.2021г.17,00 часа в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.
 3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг23.03.2021 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация-Сапарева баня.
 4. Размер на депозит за участие – 10% от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната сметка на община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC:  UNCRBGSF;

Краен срок за внасяне на депозита 22.03.2021 г. – 17,00 часа.

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг 29.03.2021г. – 17,00 часа.

 1. Срок за закупуване на тръжни документи22.03.2021 г. – 17,00 часа.      
 2. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена – от деловодството на Общинска администрация – гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1 (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. (осемдесет лева) без ДДС, или 96 лв. (деветдесет и шест лева) с ДДС по сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC: IABGBGSF, вид плащане 447000.
 3. Условия за оглед на недвижимия имот до 22.03.2021 г. всеки работен ден от 08,15 часа до 11,30 часа и от 12,45 часа до 16,30 часа след предварителна заявка за деня и часа.
 4. 9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 03.2021 г. от 10,00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация – Сапарева баня.
 5. 10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг29.03.2021 г.17,00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
 6.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 29.03.2021 г.  –  17,00 часа.                                    
 7. Условия за оглед на недвижимия имот в случай на повторен публичен търг – до 29.03.2021 г. всеки работен ден от 08,15 часа до 11,30 часа и от 12,45 часа до 16,30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

За контакти:

Община Сапарева баня, град Сапарева баня, ул. ”Германея” 1, тел. 0707/23378.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here