Областния щаб за защита при бедствия с конкретни мерки относно валежите

 

На 30.11.2017 година от 22:30 ч. в Областна администрация Кюстендил се проведе заседание на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на област Кюстендил за предприемане на превантивни мерки относно метеорологичната обстановка през идните дни. В тази връзка е въведен в действие плана за дейността на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ при извънредни ситуации и за защита при бедствия в частта му относно наводненията.

Във всички органи на управление на структурите е въведено дежурство от сили и средства, позволяващи ефективно изпълнение на поставените задачи и допълнително възникнали такива.

По време на заседанието бяха набелязани мерки за наблюдение на хидротехническите съоръжения и предоставяне на информация в национален щаб, чрез дежурния при Областния съвет по сигурност в Областна администрация Кюстендил, както и чрез ОЦ на РДПБЗН Кюстендил.

С решение на Областния щаб се набелязаха превантивни мерки за недопускане на последици от очакваните валежи. Предприетите мерки касаят собствениците на язовири, които да създадат необходимата организация при необходимост за осигуряване на свободен обем в язовирите и контролирано изпускане на води от тях до минимален безопасен обем. Собствениците или лицата, осъществяващи техническа експлоатация на явозорите и на съоръженията към тях е необходимо да предприемат мерки за осигуряване на проводимост на речните легла на разстояние до 500 метра след язовирните стени.

Кметовете на общини са създали организация за наблюдение на водните нива на язовирите и реките и при възникване на опасност от наводнение. На свой ред Областно пътно управление предприема мерки за почистване на критични участъци около мостови съоръжения и Републиканската пътна мрежа от паднали камъни и дървета.

РДСП – Кюстендил пък има ангажимент по отношение на самотноживеещите и трудноподвижни хора.