Петър Паунов

 

Помощ в размер на 3000 лв. ще отпуска община Кюстендил на двойки с репродуктивни проблеми.

Желаещите да се възползват от помощта трябва да нямат данъчни задължения към общината и държавата, да са с непрекъснати здравноосигурителни права, да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация.

Ограничението за жените е те да не са навършили 51 години. Двойките трябва да притежават постоянен и настоящ адрес на територията на община Кюстендил през последните три години и да е налице доказан стерилитет. Друго изискване е всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование.

Кандидатите подават заявление с приложения и декларации по образец в Деловодството на община Кюстендил. Срокът за подаване на заявления за разглеждане за 2018 година е до 30 април 2018 г.

Изискванията и процедурата за тази дейност са уредени в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Кюстендил.