Инж. Любчо Луков

 

ВЕЦ-ът няма учредено право на строеж върху земя – публична държавна собственост, според писмо на МС, казва самоковецът

Собственикът Димитър Лобутов: Централата отговаря на всички нормативни изисквания

Съдбата на сагата около водноелектрическата централа „Роса“ до самоковското село Мала църква ще бъде решена от ВАС. Върховният административен съд преди дни даде ход на делото по жалбата на самоковеца инж. Любчо Луков. Той твърди, че съоръжението, което се намира на брега на река Леви Искър, е опасно за питейната вода на софиянци. Проверки на община Самоков, Районната дирекция „Национален строителен контрол”, Басейнова дирекция, Районната инспекция по околна среда, Агенцията по кадастър и Горското стопанство обаче констатират, че централата е изградена по всички законови норми. Преди дни на първо заседание на Върховния административен съд жалбоподателят инж. Любчо Луков поиска делото да бъде отложено, но молбата му не бе удовлетворена. Почти петилетка той води дела заради решение на РИОСВ – София от 2008 г., с което е разрешено изграждането на водноелектрическата централа „Роса“ на брега на Леви Искър. Инж. Любчо Луков от сдружение „И софиянци са хора“ заяви: „Тази вода е, канцерогенна и се консумира от 3 милиона души. 2 милиона е постоянното население на София и 1 милион приходящи. Консумира се и от хората в 100 посолства. Това са над 30-40 хиляди чужденци и представлява проблем в трансграничен контекст“. Причина за това по думите на Луков е гниенето на органична маса в баражното езеро на ВЕЦ-а, който се намира между две водохващания за питейна вода, и затова се е обърнал към съда.

Настоящият собственик на централата Димитър Лобутов твърди, че централата отговаря на всички нормативни изисквания и че са спазени всички параметри за рибния проход и количеството пропускана вода. По течението на река Леви Искър има две водохващания на „Софийска вода“, от които се осигурява част от питейната вода за София. От дружеството – концесионер на водопреносната мрежа на София – „Софийска вода“, твърдят, че и двете водохващания са в експлоатация и заявяват, че опасност от замърсяване няма, защото съоръжението е извън първата и най-важна санитарно-охранителната зона, около питейното водовземане. Освен това водите се пречистват механично от пречиствателна станция „Мала църква“, след това се извършва и микробиологично обеззаразяване. А около 50 процента от питейните води на София преминават през няколко ВЕЦ-а, идвайки от двата язовира – „Искър“ и „Бели Искър”.

От РИОСВ-София, на този етап не пожелаха да коментират, тъй като предстояло съдебно решение, но съобщиха,  че решението им е потвърдено на първа инстанция. То има 48 условия и 33 мерки, които собственикът на ВЕЦ-а е длъжен да изпълнява, с цел предотваряване на замърсяване на околната среда.

Инж. Любчо Луков коментира: „Аз много дела съм водил срещу тоя ВЕЦ и ще водя, докато го съборя. Специално за качеството на водата там. На въпрос дали е правил независимо изследване, какви точно отровни вещества се съдържат, инж. Луков призна: „Не съм правил. Но съм се интересувал и съм го чел в интернет. Това го пише във всяка книга, където става въпрос за ВЕЦ“.

В писмо до „Вяра“ инж. Любчо Луков разясни детайлно:

„Процесният ВЕЦ има много разрешителни, но при издаването им са нарушени всички нормативни документи – в т.ч. Конституцията, ЗООС/З-на за опазване на околната среда, ЗВ/З-на за водите/, ЗБР/-З-на за биологичното разнообразие, Орхузката конвенция, Директива 92/43/ЕЕС, Директива 79/409/ЕЕС, Наредбата за питейните водоизточници-№3/2000г. изд. от МЗ, МРРБ и МОСВ, ПУРБ-Дунавски район и т.н. В жалбите си по делото и до различни институции съм посочил конкретните нарушени правни норми. Именно в нормативните документи -наши и европейски – са намерили място резултатите не от десетки хиляди, а вероятно от милиони изследвания, извършени у нас и в цивилизования свят на водите след ВЕЦ-овете и именно тези изследвания са залегнали в нормативните документи, на които се основават моите жалби против този канцерогенен и болестотворен ВЕЦ. Двата милиона граждани на София и ежедневно приходящите един милион не живеем в каменната ера и нито имаме възможност, нито сме длъжни всеки поотделно да изследва питейната вода, която консумираме. Освен това национален репортер не показа най-важните документи, които й предоставих – в т.ч. скицата от лицензирана геодезическа фирма, от която се вижда, че ВЕЦ-ът е разположен вътре в 500-метровото отстояние над питейното водовземане за гр. София от кота 1214 м, а първоинстанционният съдия пише в решението си, че ВЕЦ-ът “е под това водохващане”, което е неистина. Изрязано е и писмото от Министерския съвет, от което е видно, че за този ВЕЦ НЕ Е учредено право на строеж върху земя – публична държавна собственост, на каквато е разположен той. В тв предаване не бяха показани и писмата от няколко столични района, от които е видно, че нито тяхната администрация, нито тяхното население са уведомени за това инвестиционно предложение и респективно в тях не е извършено задължителното обществено обсъждане. Според мен умишлено са укри почти всички доказателства относно недопустимостта на ВЕЦ-а. Защо, всеки може да се досети. Освен това се оказа, че въпреки почти едночасовия си престой в съдебната зала по време на цялото заседание по делото, когато излязох от съдебната зала, тя ме попита: “Защо загубихте делото, г-н Луков?” Което означава, че тя не е разбрала нито кой е съдията, нито какво е станало вътре, нито каква е следващата част от процедурата. Не могат да разберат зловещия начин, по който у нас при всички правителства се одобряват и строят канцерогенните и болестотворни ВЕЦ-ове на партийни активисти и олигарси. За този ВЕЦ и още няколко има данни, че е собственост на виден политик – уж “енергетик” на своята партия. По данни от медиите над 150 депутати от последните парламенти са собственици точно на такива незаконни, престъпни и смъртоносни ВЕЦ-ове”, съобщи в писмото до „Вяра“ инж. Луков.

След като засегнатите страни представиха доводите си пред ВАС, решението от последна инстанция ще стане ясно в едномесечен срок.

„Тези тарикати начело с ръководството на МОСВ подведоха даже министър-председателя, когато в края на 2016г. го накараха да подпише новите Планове на 4-те басейнови дирекции /ПУРБ/ -за следващия 5-годишен период. Според чл.160 от ЗВ те се одобряват от Мин. съвет. Но никой ли не се досети, че с този подпис той фактически подписа денонсиране на членството на РБългария в ЕС, защото с новите 4 ПУРБ-а европейската екологична мрежа Натура 2000-фактически и правно беше отменена?! Защо? Защото според двете конвенции, одобрени от РБългария с подписването на присъединителния договор – 92/43/ЕЕСс и 79/409/ЕЕС, Натура 2000 представлява, обърнете внимание – мрежа от свързани помежду си райони (територии), т.е. те са свързани помежду си ПОСРЕДСТВОМ РЕКИТЕ, които също са част от защитените зони. Поради своя линеен и непрекъснат строеж реките и техните брегове служат за връзка между биологичните видове от защитените зони и осигуряват техния генетичен обмен, дисперсия и миграции. Одобрявайки новите 4 ПУРБ-а в края на 2016г. Министерският съвет денонсира членството на РБългария в ЕС, като премахна от защитените зони реките, които ги свързват. Да, но МС не е компетентен за това. Ние сме парламентарна република и такова решение може да вземе само Народното събрание. А то нито има такова намерение, нито народът ще му позволи. Следователно новите 4 ПУРБА-а са нищожни и не носят правни последствия. Т.е. в сила остават и са старите ПУРБ и Министерският съвет, надявам се, сам ще коригира своята грешка и няма да се наложи някой стар беззъб сиромах като мене да отменя недомислието по съдебен път.

Протокола може да види всеки след няколко дни в сайта на ВАС – делото е №10082/2016г. на 5-о отделение при ВАС. Поисках това отлагане, за да се даде последна възможност на ответника РИОСВ-София да представи протокола от Експертния екологичен съвет към РИОСВ-София за процесния МВЕЦ, както и заповедта за неговото назначаване. През трите години на съдебния спор съдът многократно задължи РИОСВ-София да представи цялата документация по процесното решение №11-7/2008г., РИОСВ многократно заяви писмено и устно по делото, че е представена цялата документация, в т.ч. и в последния отговор на нейния представител адв. Митева на моята касационна жалба, но двата документа все ги няма и няма. Т.е. процесното решение не е издадено законосъобразно, процедурата е нарушена, оспореното решение е незаконосъобразно и нищожно и даже само на това основание – липсата на тези два документа -следва да бъде отменено. В допълнение: От снимката на старото корито (легло) на р.Леви Искър в района на ВЕЦ-а всеки може да разбере от цвета на камъните в реката, че водата е пусната там ама съвсем скоро, защото те са бяло-сиви. А когато водата тече постоянно, цветът им е жълтеникав, даже кафяв, просто за опитно око е ясно, че водата е пусната току-що. Това се потвърждава и от тънката струйка вода, сцеждаща се от изходната тръба под турбината. Което според мен означава, че някой предварително се е обадил на настоящия собственик на централата, той е наредил да пуснат цялата вода в коритото на реката, защото там трябва да текат минимум 220 литра за 1 секунда, а текат нула литра, с изключение на времето, когато има проверка. Басейнова дирекция-Плевен твърди, че е правила 6 проверки“, съобщи в писмото до „Вяра“ инж. Луков.

 

11 КОМЕНТАРИ

 1. Типично по български, видяхте един работлив човек Митко Лобутов и сега ако може да го “изядете”! То за това сме на този хал, само злобни, завистливи, пък и за сметка на това и мързеливи хора, като въпросния инж.луков!

 2. Всеки ден тази седмица БНТ-2 реже от този сайт коментара ми за отрязаните мои отговори от фалшифицираното интервю за ВЕЦ-а на Леви Искър. Защо БНТ-2 ? Толкова ли те е страх от истината ?! Ще сезирам прокуратурата и комисията в НС и за действията им ще уведомя обществото.
  И още нещо-до като траеше уж интервюто във фоайето на БНТ, имах щастието да видя каква е дамската мода в БНТ. А тя дали според някоя евродиректива или според вътрешния правилник, е гол пъп, който при различните навеждания се простира от пубиса до гърдите/и да няма/ и от опашната кост до врата, при това на 50-годишни жрици, вероятно рекрутирани от почасовите хотели “Цура” до Лъвов мост..
  С две думи- Ноев ковчег, пълен с продажни самодоволни к…ви и пияници.
  А относно коментара над моя: Че Лобутов е работлив-е така, че е един от малкото, които могат да строят, също е вярно. Както и че всички издадени документи за ВЕЦ-а са с неистинно съдържание, т.е. тотално противоречат на императивни законови разпоредби. И на първо място-на р.Леви Искър в тази и част и на 434м над питейното водовземане за София, Самоков и самоковските села от кота 1214м изграждането на ВЕЦ е недопустимо.По аналогичен начин се решават и съдебните дела-не въз основа на закона…

 3. г-н Луков, Вие явно се изживявате в ролята на омбудсман, но аз познавам лично г-н Лобутов и трябва да Ви кажа, че не можете на малкия пръст да му стъпите във всяко едно отношение, но аз ако съм на негово място в един слънчев ден бих Ви подвел под съдебна отговорност за пропуснати ползи от цялата тази Ваша инициативност, защото най-вероятно Лобутов е вземал кредити за тази си дейност, а Вие не сте рискувал една стотинка дори, но в крайна сметка за това е българския съд!!!

 4. Жоро, законите не допускат там да има ВЕЦ, Разбираш ли го или не?! Ако искаш отново алинея по алинея ще ти ги напиша, въпреки, че са много. Лобутов знае това прекрасно.
  Честно е да си напишеш цялото име, за да знаят всички кой си. Така хвърляш съмнение, че някои Лобутов го пише. Ще ти дам текстовете, а ти ги прочети, иначе приказките ти не са убедителни.
  Напиши и някакъв твой имейл.
  Мите има и други такива икон. субекти и вероятно вади по 20 бона чисто на ден, ако са само негови, но и на 30% да е -пак не е за жалене. Други не изкарват толкова и за цяла година, хем с много работа. А кой плаща огромната изкупна цена на ел.енергията от ВЕЦ-овете? Отговори честно на този въпрос? Редно ли е това? И защо в тази и част най-хубавата река в района-Леви Искър, вече не съществува ? Има ли по 2 км река за всеки гражданин на общината и държавата? Ако не се бяхме борили против ВЕЦ-овете в общината децата нямаше да знаят какво е река. Имаше поне 25 инвестиционни предложения. Всички реки щяха да бъдат загробени под земята. Ти явно си най-учения от слугите на Мите. Личи по отличния правопис.Ти колко голф игрища имаш в Испания?

 5. г-н Луков, аз не съм ничий слуга, но от такива като Вас псевдо общественици ми е писнало, защото спират прогреса във всяко едно начинание! Но един съдебен иск срещу Вас ще Ви отрезви, да не се занимавате с подобни низости, има кой да следи за законността в държавата, което влиза в правомощията му, но със сигурност това не сте Вие!!! По повод това с какво разполагам, не сте далеч от истината, но то е резултат от някаква ползотворна дейност, различна от това с което се занимавате Вие, но явно имате усет към тези неща и това Ви дразни! Затова и Вие се захванете с нещо ползотворно и ще се успокоите!

 6. На съдебния иск мигновено ще има насрещен съдебен иск за 10 пъти по-голямо обезщетение!

 7. На т.н. присъствен лист уж от общ. обсъждане за тоя ВЕЦ в с.Мала Църква -има само 6 имена и само едно е на човек от селото-тогавашния кмет.Другите са -Славейко Гергинов-тогавашен уж собственик на инвест. предложение, шеф на Лев Инс в Самоков, за да повярват хората на усилено разпространяваната лъжа, че ВЕЦ-ът е на …Алексей Петров и никой да не смее да гъкне. Написани са имената и на и платените от групата-съставила т.н. доклад за ДОВОС с неистинно съдържание.На листа от селото няма никой, с изкл. на кмета. На уж присъствения лист за уж общ. обсъждане в Самоков -СА СЪЩИТЕ 6 имена, плюс две еколожки от общината/явно Гуда им е наредил, защото вероятно и той е участвувал в заверата, плюс разбира се-“енергетика”…Мите е амалето/. Отново нито едно изказване. И на двата листа не е написано -“…НА КОЯ РЕКА ЩЕ БЪДЕ ВЕЦ-а…”, а до и през селото минават 4 реки, около Самоков-са повече. Доклада за ОВОС е с неистинно съдържание.
  Преди да се издаде решението на РИОСВ-София, което не трябва да бъде на РИОСВ-София, а на МОСВ по ред причини, трябва да има решение на ЕЕС/експертния екологичен съвет на РИОСВ/, а преди него-заповед за назначаването му. А след него-ведомост за заплащане възнагражденията на участвувалите специалисти в съвета. Няма-нищо няма.Значи-съвет не е имало, а решението на директора на РИОСВ е фалшифицирано.Подписът може да е неин, но може и да не е. Във всички случаи тя не може да издаде това решение без да се е провел ЕЕС…И т.н. Като са толкова работливи и кадърни-защо не работят кадърно, а се занимават с мошеничества…Имат и ВЕЦ на река Чипровска-горното течение на Огоста.И там-същата работа.Даже още по-зле-нямат и решение за извършен ОВОС на тамошната РИОСВ-Монтана.Имат решение-“Да не се извършва ОВОС на ИП”, а и там инв. предложение като това тука попада в зони за защита на питейни води и в няколко защитени зони от Натура 2000…Което е абсолютно незаконно. Ама в Плевен прокуратурата е като тая в Самоков-там Куката и плевенския прокурор и официално са ортаци, нали ги даваха по телевизията. Даже прокурора най-на края с триста зора го отстраниха. Цялата им работа е такава. Па и се прънди…

 8. Абе хора, не бързайте с коментарите, този Луков изглежда благороден и чист човек, не виждам да има някакъв друг интерес освен възгледите си, които са доста логични и е положил доста труд да систематизира всичко! Такива хора са на изчезване в днешно време! Желаем му много здраве и успехи в неравната битка с мафията!

 9. Защо съдебния състав от 5-то отд. при ВАС в съд. заседание на 12.02.т.г. отказа да приеме представените от мене писмени доказателства:
  1/писмото от Мин.съвет, от което е видно, че за процесния МВЕЦ на р.Леви Искър няма учредено право на строеж върху земя, публична държ. собственост, а да учреди такова право има единствено Мин.съвет.
  2/Скица от лицензирана геодезическа фирма, от която е видно, че ВЕЦ-ът е на отстояние 434м по реката и 350м-по права линия НАД питейното водохващане за София и Самоков от кота 1214м на р.Леви Искър и под това на кота 1442м.
  3/Скица от АГКК-Соф.област, от която е видно, че сградоцентралата на ВЕЦ-а е построена в досегашното легло на реката, въпреки, че според чл.31, ал.1 от З-на за водите, ако една река е отбита, старото и легло остава публична държавна собственост, а новото легло-става публ. държ. собственост.
  Защо съдът не прие тези документи с мотива, че вече са представени по делото, а те-НЕ СА!
  Дали не е, за да може да ме прецака с мотива, че твърденията ми са недоказани?!
  А първоинстанционната съдийка пък твърди в своето решение, че…ВЕЦ-ът е ПОД ПИТЕЙНОТО ВОДОВЗЕМАНЕ…Въпреки, че той е между двете?!
  Егати правосъдието, съграждани..!

 10. Г-н Луков, на тази инстанция най-често се прилага т.н. писмена защита мой съвет е да изложите писмено становището си, входирайте го в съда, пък каквото стане, успех! Вие нямате ли защитник-адвокат, консултирайте се с такъв!

 11. Консултирам се с най-добрия адвокат на света, тя е самоковски адвокат. Сега например обжалвах определението от 12.02. , с което съдът отказа да ми приеме представените писмени доказателства. Ще напиша в този великолепен свободен сайт какво е решил 5-чл. с-в на ВАС…
  През 2015г. делото беше пак във ВАС – тогава в трето отделение, но “го изпратиха” в АССГ, тъй като подсъдността на решения на РИОСВ е от компетентността на АССГ. Но на съдийката от АССГ-37-ми с-в -г-жа Славина Владова ВАС-трето отд. изпрати не цялото дело, а само протокола от съд. заседание с резолюция на него-“Делото да се реши според резолюцията”, която е да ме щракнат , решението да бъде в мой ущърб. Но на съдия Владова и стана неудобно и изпрати писмо до ВАС-3-то отделение, с което иска цялата преписка. Аз видях тази кореспонденция в преписката и ревнах писмено до председателя на ВАС и гл. прокурор, че според Конституцията съдебните дела се решават въз основа на закона, а не въз основа на нечии резолюции, което впрочем си е баш така! Та чак тогава преписката по делото с всички документи беше изпратена на 37-ми с-в в АССГ, но съдията там-г-жа Владова, няма как да не си е направила извода, че за това дело стои интереса на някой, който или е много на високо, та от ВАС му треперят или е другата хватка… и си е направила извода, че все пак трябва да го реши в указаната посока. Може би за това, тя “обоснова” решението с няколко неистинни обстоятелства:
  1/Че са извършени обществени обсъждания.
  А това е точно обратното.Представил съм писмо от РИОСВ-София и две от софийски райони, че Столична община и нейната общественост НИТО СА УВЕДОМЕНИ, НИТО ТАМ Е ИЗВЪРШЕНО ОБЩ. ОБСЪЖДАНЕ. А в Самоков и Мала Църква описах имитацията на общ. обсъждания по-горе.
  2/Че ВЕЦ-ът е ПОД питейното водовземане за гр.София.
  Което е лъжа на лъжите-той е между двете питейни водохващания-това на кота 1442м и това на кота 1214м и на 434м НАД второто.
  3/В решението си съдия Владова ИЗОБЩО НЕ СПОМЕНАВА, че р.Леви Искър в тази и част попада в зона за защита на питейни води и в три защитени зони от Натура 2000, в които ползването на вода от повърхностни водоизточници за производство на ел.енергия е императивно забранено според чл.118ж, ал.1 т.4 и 5от З-на за водите и чл.1191 119а и 119б-от същия закон.
  Вместо това тя казва- “Инв. предложение не попада в защитени територии”. И това е така, но защитена територия в близост е само НП Рила.Но тя нито с дума не споменава израза-“защитени зони”, в които също е забранено изгр. на ВЕЦ.А бе прави ни на малоумни. Значи като е решил един съдия да те прецака, нищо не може да го спре.
  4/ Тя игнорира даже и обстоятелството, че сградоцентралата на ВЕЦ-а е на 434м по реката и на 350м -по права линия НАД питейното водохващане за София и Самоков и ми пише в решението-ВЕЦ-а Е ПОД ПИТЕЙНОТО ВОДОХВАЩАНЕ…
  Ако ми падне, знаеш ли какво ще и се случи?!
  И това са само малка част от несправедливостите. А сега във ВАС-5-то отд. заседанието започна пак с отказ да ми приемат писмените доказателства, с мотива, че ги имало по делото. Тия ГИ НЯМА! Целта е да бъда обезоръжен тотално!
  Освен това съдия Владова в решението НЕ Е ОБСЪДИЛА много от наведените от мене мотиви и доказателства, т.е. решението и НЕ Е ОБОСНОВАНО…
  Това решаване на делото в съоветствие със закона ли е, съграждани ?!Това е точно обратното !

Comments are closed.