Олга Китанова

В община Дупница се сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма на община Дупница по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В нея могат да участват само представители на заинтересованите страни – юридически лица (сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на общината. Работната група е с постоянен характер, като председател е зам.-кметът на община Дупница Олга Китанова, ръководител на Междинното звено по ОПРР. Групата ще има задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма. Съставът на работната група ще бъде до 25 души. Желаещите да участват в работната група трябва да изпратят официално писмо в срок до 02.03.2018 г. включително до 17 часа.

 

2 КОМЕНТАРИ

Comments are closed.